Wijzigingsbesluit Besluit naturalisatiegelden 1986

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-03-1993 t/m heden

Besluit van 28 januari 1993, houdende wijziging van de algemene maatregel van rijksbestuur van 27 januari 1986, Stb. 18, tot uitvoering van artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Besluit naturalisatiegelden 1986)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 5 oktober 1992, stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr 256034/92/6;

Gelet op artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Stb. 1984, 628);

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 12 november 1992, nr. W03.92.0477/K);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 21 januari 1993, stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr 302064/93/6;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

  • 1 Indien met betrekking tot op de in het tweede lid genoemde tijdstip in behandeling zijnde verzoeken tot naturalisatie reeds het voor naturalisatie verschuldigde bedrag is voldaan volgens het tot dan toe geldende tarief, behoeft geen bijbetaling plaats te vinden, noch zal restitutie plaatsvinden.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 28 januari 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de negende februari 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven