Instelling Commissie modernisering positie huisartsenzorg, specialistische zorg en ziekenhuiszorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-04-1993 t/m 27-08-2004

Instelling Commissie modernisering positie huisartsenzorg, specialistische zorg en ziekenhuiszorg

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het in het kader van de in gang gezette herziening van het stelsel van zorg van het grootste belang is dat tijdig en adequaat wordt onderzocht wanneer en onder welke condities het geheel van huisartsenzorg, specialistische zorg en ziekenhuiszorg onderdeel kan gaan uitmaken van een gemoderniseerde zorgverzekering;

Van mening dat een dergelijk onderzoek het best kan worden verricht door een daartoe speciaal in te stellen onafhankelijke commissie;

Overwegende dat het vanuit een oogpunt van zorgvuldigheid aangewezen is om de koepelorganisaties van aanbieders en verzekeraars van de betreffende vormen van zorg, alsmede een vertegenwoordiging van de patiënten/consumenten, te betrekken bij dit onderzoek;

Gezien de mededeling hierover aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief d.d. 5 juni 1992, Kamerstuk 22 393, nr. 20);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een commissie modernisering positie huisartsenzorg, specialistische zorg en ziekenhuiszorg, genaamd ‘de Commissie modernisering curatieve zorg’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak, in het licht van de modernisering van het zorgstelsel waarin voorzien is in het tot stand komen van een basisverzekering, op hoofdlijnen onderzoek te doen naar de positionering van het totaal aan medische zorg zoals thans geleverd door huisartsen, medisch-specialisten en ziekenhuizen, en daarover te adviseren. Het advies zal met name zijn gericht op de volgende onderwerpen.

 • a. De samenwerking tussen specialist en ziekenhuis;

 • b. De samenwerking tussen specialist en huisarts;

 • c. De kostentoedelingen en de declaratiesystemen van huisartsen, specialisten en ziekenhuizen;

 • d. De rol van de verzekeraars bij het functioneren van huisarts, specialist en ziekenhuis;

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie zal zich bij haar werkzaamheden laten adviseren door deskundigen uit de kringen van de koepelorganisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten/consumenten van de genoemde vormen van zorg.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De commissie is als volgt samengesteld.

  a. voorzitter, tevens lid:
  • -

   mr B. W. Biesheuvel te Aerdenhout

  b. leden:
  • -

   dr G. P. L. A. van den Broek, directeur Catharina Ziekenhuis, Eindhoven;

  • -

   prof. dr A. J. Dunning, hoogleraar in de cardiologie, Amsterdam;

  • -

   prof. dr L. Koopmans, directeur TBI Holdings B.V., Rotterdam;

  • -

   prof. dr F. van der Ploeg, hoogleraar in de staathuishoudkunde, Amsterdam;

  • -

   prof. dr D. Post, hoogleraar in de sociale geneeskunde, Groningen

  • -

   prof. dr P. J. Vinken, voorzitter Raad van Bestuur Reed Elsevier plc., Amsterdam

 • 2 De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een secretariaat, bestaande uit de heer dr E. Elsinga, mevrouw drs. L. M. C. Ongering en mevrouw C. M. Visser, allen werkzaam bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Rijswijk.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ter uitvoering van haar werkzaamheden kan de commissie externe deskundigen raadplegen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Mede met het oog op de gewenste voortgang en de af te leggen trajecten brengt de commissie binnen een jaar na aanvang van haar werkzaamheden haar eindadvies uit aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Zo nodig zal de commissie een interimadvies uitbrengen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's-Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van dit besluit voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur goedgekeurde begroting.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het Centraal oud archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven