Regeling percentages vergoeding kosten voor vervanging personeel 1992–1993.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 06-02-1993 t/m 30-12-2004

Vaststelling van de percentages voor de kosten van vervanging van personeel in het schooljaar 1992–1993 aan scholen voor basisonderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en aan scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 96d van de Wet op het basisonderwijs, artikel 93e van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, artikel 84b van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 10 van het Besluit bekostiging scholengemeenschappen WVO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling percentages vergoeding kosten voor vervanging

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 1992–1993 is het percentage, bedoeld in:

Artikel 2. Beroepsbegeleidend onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 2 Voor het schooljaar 1992–1993 is het percentage, genoemd in artikel 1, onder c, eveneens van toepassing op de cursussen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1992.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling percentages vergoeding kosten voor vervanging personeel 1992–1993.

Naar boven