Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Markham-overeenkomst

Geldend van 29-01-1993 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Markham-overeenkomst

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst (Stb. 1992, 673);

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst (Stb. 1992, 673) bepaalde, worden aangewezen de ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen met de volgende functies:

Inspecteur Generaal der Mijnen, plaatsvervangend Inspecteur-Generaal der Mijnen, hoofd Nieuwbouw en Projecten, hoofd onderafdeling Arbeidskwesties, hoofdinspecteur of inspecteur.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 19 januari 1993

De

Minister

van Economische Zaken,

J. C. Andriessen

Terug naar begin van de pagina