Privacyreglement Recidiveregister WAM

Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Privacyreglement Recidiveregister WAM

De Minister van Justitie en de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Overwegende dat ingevolge artikel 19 van de Wet Persoonsregistraties dient te worden voorziern in de vaststelling van een privacyreglement voor de geautomatiseerde gegevensverzameling ten dienste van de afhandeling door de Rijksdienst voor het Wegverkeer van overtredingen van artikel 30 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen,

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit en het bijbehorende privacyreglement worden bekend gemaakt in Staatscourant en ter inzage gelegd op de in bedoeld privacyreglement vermelde adressen.

Den Haag, 19 januari 1993

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

Privacyreglement Recidiveregister WAM, vastgesteld bij besluit van 19 januari 1993

Inhoudsopgave

1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 Doelstelling
Artikel 3 Verantwoordelijkheden
Artikel 4 Invoer en verwerking van gegevens
2 Registratie en herkomst van gegevens
Artikel 5 Geregistreerde personen
Artikel 6 Geregistreerde gegevens
Artikel 7 Herkomst van gegevens
3 Verwijdering van gegevens
Artikel 8 Verwijdering van geregistreerde gegevens
4 Toegang tot en verstrekking van gegevens uit de registratie
Artikel 9 Personen met rechtstreeks toegang tot de registratie
Artikel 10 Personen en instanties aan wie gegevens uit de registratie worden verstrekt
5 Kennisneming en correctie van opgenomen gegevens
Artikel 11 Recht op kennisneming door geregistreerde van opgenomen gegevens
Artikel 12 Correctierecht van de geregistreerde van opgenomen gegevens
Artikel 13 Kennisneming van de verstrekking van geregistreerde gegevens aan derden
Artikel 14 Vergoeding van kosten
6 Slotbepalingen
Artikel 15 Verbanden met andere registraties
Artikel 16 Bekendmaking en terinzagelegging
Artikel 17 Inwerkingtreding en verkorte aanduiding

I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. de registratie:

de geautomatiseerde registratie van door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) aangeboden en afgedane transactievoorstellen en van aan het openbaar ministerie ingezonden processen-verbaal ter zake van overtreding van artikel 30 jo. artikel 2 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).

b. de houder:

de Directeur van de RDW.

c. opsporingsambtenaar:

een ambtenaar van de RDW, als bedoeld in artikel 37 WAM jo. artikel 42 Wegenverkeerswet (WVW).

d. datum van overtreding:

de datum waarop onder toepassing van artikel 13 WAM bleek dat geen verzekering van kracht was.

e. toezichthouder:

de officier van justitie, hoofd van het arrondissementsparket te Groningen, aangewezen als landelijk contactofficier van justitie voor de RDW.

f. de autorisatiebeschikking:

de beschikking van de houder waarin is opgenomen welke functionarissen bevoegd zijn handelingen met betrekking tot de registratie te verrichten, op welk deel van de registratie die handelingen betrekking hebben, alsmede de aard en het doel van die handelingen.

g. het kenteken:

een kenteken, als bedoeld, in artikel 9, eerste lid, onder 1e, van de Wegenverkeerswet.

h. de kentekenregistratie:

de geautomatiseerde verzameling van opgegeven kentekens, als bedoeld in artikel 18, eerste en tweede lid, van het Reglement kentekenregistratie.

i. het Centraalregister WAM:

de geautomatiseerde verzameling van verzekeringsgegevens van motorrijtuigen, als bedoeld in artikel 13, tweede lid, WAM.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1 De registratie heeft ten doel het vastleggen van gegevens met betrekking tot overtredingen van artikel 30 jo. artikel 2 WAM ten behoeve van de administratieve verwerking van bedoelde zaken door de RDW, alsmede ten behoeve van het constateren van recidive.

 • 2 De registratie heeft daarnaast ten doel:

  • -

   het verschaffen van gegevens aan opsporende en vervolgende instanties;

  • -

   het verschaffen van – al dan niet geaggregeerde – gegevens voor beheers- en beleidsdoeleinden;

  • -

   het verschaffen van gegevens ten behoeve van de justitiële documentatie.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden

 • 1 De houder is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de registratie en treft daartoe de nodige voorzieningen op het gebied van organisatie en beveiliging.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Voertuigdocumenten en Centrale Registratie van de RDW is als beheerder verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, een en ander overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Automatisering is als technisch beheerder verantwoordelijk voor het beheer en de goede werking van de apparatuur, een en ander overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

Artikel 4. Invoer en verwerking van gegevens

De invoer en verwerking van de in de registratie opgenomen gegevens, met inbegrip van de verbetering, aanvulling en verwijdering daarvan, geschiedt door daartoe in een autorisatiebeschikking door de houder aangewezen opsporingsambtenaren, werkzaam op het Bureau Handhaving binnen de Afdeling Voertuigdocumenten en Centrale Registratie van de RDW.

II. Registratie en herkomst van gegevens

Artikel 5. Geregistreerde personen

In de registratie worden uitsluitend gegevens opgenomen omtrent de volgende categorieën natuurlijke en rechtspersonen:

 • a. natuurlijke en rechtspersonen die hebben voldaan aan de voorwaarde om strafvervolging ter zake van overtreding van artikel 30 jo. artikel 2 WAM te voorkomen, zoals bedoeld in het Besluit transactie Rijksdienst voor het Wegverkeer (Stb. 1989, 332);

 • b. natuurlijke of rechtspersonen tegen wie proces-verbaal is opgemaakt ter zake van overtreding van artikel 30 jo. artikel 2 WAM, welk proces-verbaal door de opsporingsambtenaar is verzonden aan het parket van de officier van justitie in het arrondissement waarin de woonplaats van de betrokken natuurlijke persoon of de vestigingsplaats van de betrokken rechtspersoon is gelegen.

Artikel 6. Geregistreerde gegevens

Ten aanzien van de in artikel 5 sub a en b bedoelde personen worden, voor zo ver van toepassing, in de registratie ten hoogste de volgende gegevens opgenomen:

 • Persoonsgegevens:

 • a. naam, voorvoegsels, voorletters, adellijke titels of predicaat dan wel de naam waaronder de rechtspersoon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • b. geboortedatum;

 • c. rechtsvorm;

 • d. postcode;

 • e. adres en woonplaats dan wel feitelijk adres en vestigingsplaats;

 • f. giro- of bankrekeningnummer.

 • Feitgegevens:

 • g. kenteken;

 • h. datum van de overtreding;

 • i. het adres waarnaar de transactie is verzonden;

 • j. datum van ontvangst van de betaling van de aangeboden transactie;

 • k. verzenddatum van het proces-verbaal aan het desbetreffende parket van de officier van justitie.

 • Overige gegevens:

 • l. RDW-kenmerk;

 • m. arrondissementskenmerk van het arrondissement behorend bij het adres van de kentekenhouder. zoals dit is opgenomen in de kentekenregistratie.

Artikel 7. Herkomst van de gegevens

De in artikel 6 bedoelde gegevens zijn op de volgende wijze verkregen:

 • -

  de gegevens opgenomen onder a, b, c, d, e en i zijn afkomstig uit het kentekenregister;

 • -

  het onder f opgenomen gegeven is afkomstig van de geregistreerde na betaling van de aangeboden transactie;

 • -

  het onder g opgenomen gegeven is afkomstig van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting;

 • -

  het onder h opgenomen gegeven is afkomstig van eigen onderzoek;

 • -

  het onder j opgenomen gegeven is de datum waarop de betaling op de rekening van de RDW is bijgeschreven;

 • -

  het onder k opgenomen gegeven is afkomstig van daartoe aangestelde ambtenaren binnen de organisatie van de houder;

 • -

  de onder l en m opgenomen gegevens worden door het handhavingssysteem WAM gegenereerd.

III. Verwijdering van gegevens

Artikel 8. Verwijdering van geregistreerde gegevens

 • 1 Alle in de registratie opgenomen gegevens worden, na telling ten behoeve van de statistiek, twee jaar en zes maanden na het opnemen van de gegevens uit de registratie verwijderd. De op grond van dit lid verwijderde gegevens worden ter beschikking gesteld aan de justitiële documentatie en maken daarna geen deel meer uit van de registratie.

 • 2 Indien blijkt dat gegevens ten onrechte, onjuist dan wel onvolledig in de registratie zijn opgenomen, draagt de houder zorg voor een zo spoedig mogelijke verwijdering, verbetering of aanvulling van die gegevens.

  De op grond van dit lid verwijderde gegevens maken daarna geen deel meer uit van de registratie.

IV. Toegang tot en verstrekking van gegevens uit de registratie

Artikel 9. Personen met rechtstreekse toegang tot de registratie

 • 1 Rechtstreekse toegang tot de registratie en zelfstandige raadpleging van de daarin opgenomen gegevens is, voorzover nodig voor de uitoefening van hun taak en met inachtneming van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, voorbehouden aan de volgende personen:

  • a. de houder;

  • b. de beheerder;

  • c. de technisch beheerder;

  • d. de in artikel 4 van dit reglement bedoelde opsporingsambtenaren;

  • e. personen, werkzaam bij de RDW, die door de houder of de technisch beheerder bepaaldelijk zijn belast met het onderhoud van de registratie en/of de controle op de juiste werking ervan:

  • f. de toezichthouder of de door deze aangewezen persoon.

 • 2 De gegevens zijn toegankelijk op

  • a. naam/voorvoegsels/voorletters/geboortedatum (eventueel postcode);

  • b. combinatie kenteken met datum overtreding.

Artikel 10. Personen en instanties aan wie gegevens uit de registratie worden verstrekt

 • 1 Uit de registratie worden aan de volgende personen en/of instanties uitsluitend de volgende gegevens verstrekt:

  • a. aan de personen bedoeld in artikel 9 met inachtneming van de daar genoemde beperkingen: alle in artikel 6 genoemde gegevens;

  • b. aan politie-ambtenaren, als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, krachtens artikel 37 WAM belast met het opsporen van overtredingen van artikel 30 WAM: desgevraagd alle in artikel 6 genoemde gegevens;

  • c. aan de parketten van het openbaar ministerie en de justitiële documentatiedienst: alle in artikel 6 genoemde gegevens;

  • d. aan door de geregistreerde bij bijzondere volmacht aangewezen personen: alle in artikel 6 genoemde gegevens.

 • 2 Verstrekking van persoonsgegevens aan andere dan de in het eerste lid genoemde personen en/of instanties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, kan alleen plaatsvinden nadat daartoe schriftelijk toestemming is verleend door de Minister van Justitie en met inachtneming van de door deze gestelde voorwaarden.

  Van een dergelijke gegevensverstrekking wordt aantekening gehouden.

 • 3 Niet op individuele personen herleidbare gegevens uit de registratie mogen uitsluitend worden verstrekt aan:

  • -

   de Minister van Justitie;

  • -

   CBS;

  • -

   toezichthouder;

  • -

   andere personen en/of instanties, voor zover daartoe door de houder van de registratie schriftelijk toestemming is verleend.

  Een verstrekking als in dit lid bedoeld vindt plaats door middel van overzichtslijsten.

V. Kennisneming en correcties van opgenomen gegevens

Artikel 11. Recht op kennisneming door geregistreerde van opgenomen gegevens

 • 1 De geregistreerde of – indien de geregistreerde de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, dan wel onder curatele is gesteld – diens wettelijke vertegenwoordiger, kan de houder verzoeken hem mede te delen of en zo ja welke op hem betrekking hebbende gegevens in de registratie zijn opgenomen.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid dient schriftelijk te worden ingediend bij:

  de Rijksdienst voor het Wegverkeer

  Bureau Handhaving

  Postbus 44

  9640 EE Veendam

  onder vermelding van de volgende gegevens.

  • -

   naam;

  • -

   voornamen;

  • -

   geboortedatum;

  • -

   kentekennummer(s);

  • -

   duidelijk leesbaar afschrift van een geldig legitimatiebewijs (geldig paspoort of geldig rijbewijs) ter vaststelling van de identiteit van verzoeker;

  • -

   dagtekening van het verzoek.

 • 3 Bij het verzoek om kennisneming van opgenomen gegevens kan verzoeker tevens vragen de herkomst van de opgenomen gegevens mee te delen.

 • 4 De houder beantwoordt het verzoek binnen één maand na ontvangst door middel van het verstrekken van een schriftelijke weergave van de op geregistreerde betrekking hebbende gegevens, desgevraagd met inlichtingen over de herkomst van de opgenomen gegevens.

 • 5 Een weigering op het verzoek wordt door de houder met redenen omkleed. Hierbij wordt aangegeven waar, op welke wijze, en tegen welke kosten tegen de beslissing van de houder kan worden opgekomen.

Artikel 12. Correctierecht van de geregistreerde van opgenomen gegevens

 • 1 Degene aan wie overeenkomstig artikel 11 is kennis gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen.

 • 2 Naast de in artikel 11, tweede lid, bedoelde gegevens dient het verzoek de aan te brengen wijziging te bevatten.

 • 3 Binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek bericht de houder schriftelijk in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Artikel 11, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4 De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 13. Kennisneming van verstrekking van geregistreerde gegevens aan derden

 • 1 De geregistreerde of – indien deze de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, dan wel onder curatele is gesteld – diens wettelijke vertegenwoordiger kan de houder tevens verzoeken hem mee te delen of en zo ja welke op de geregistreerde betrekking hebbende gegevens in het jaar voorafgaande aan het verzoek uit de registratie aan derden zijn verstrekt.

 • 2 Voor de indiening van het verzoek is artikel 11, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 3 De houder beantwoordt het verzoek binnen één maand na ontvangst schriftelijk. Ten aanzien van verstrekkingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, volstaat een globale mededeling.

 • 4 Artikel 11, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14. Vergoeding van kosten

 • 1 Voor de berichten bedoeld in de artikelen 11 en 13 is een vergoeding verschuldigd van f 10,- per ingediend verzoek.

 • 2 Bedoelde vergoeding dient te worden gestort op postgirorekening nr. 3227597, ten name van de RDW te Veendam, onder vermelding van naam, voornamen, volledig adres van betrokkene, alsmede de aantekening: betaling inzake de WPR.

 • 3 Deze vergoeding wordt teruggegeven indien een in de artikelen 11 en 13 bedoeld verzoek wordt geweigerd of indien naar aanleiding van het verzoek tot daadwerkelijke verbetering, aanvulling of verwijdering is overgegaan.

VI. Slotbepalingen

Artikel 15. Verbanden met andere registraties

De registratie staat in verband met het Centraal Register WAM en met het Kentekenregister.

Artikel 16. Bekendmaking en terinzagelegging

 • 1 Dit reglement wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Het reglement ligt voor een ieder ter inzage bij:

  • a.

   de RDW

   Skagerrak 10

   Veendam;

  • b.

   de RDW

   Europaweg 205

   Zoetermeer;

  • c.

   de bibliotheek van het Ministerie van Justitie

   Kamer L 420

   Schedeldoekshaven

   's-Gravenhage

  • d.

   de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

   Plesmanweg 1

   's-Gravenhage

  • e. bij de arrondissementsparketten

Artikel 17. Inwerkingtreding en verkorte aanduiding

 • 1 Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na publikatie in de Staatscourant.

 • 2 Het reglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement Recidiveregister WAM’.

Naar boven