Instelling Toetsingscommissie Budgettering Verzekeraars

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-04-1993 t/m 27-08-2004

Instelling Toetsingscommissie Budgettering Verzekeraars

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het kabinetsbeleid ten aanzien van het zorgstelsel is gericht op vergroting van de vraagregulering, als onderdeel van het kostenbeheersingsinstrumentarium,

 • -

  overwegende dat in deze vraagregulering verzekeraars een cruciale rol is toegedacht,

 • -

  overwegende dat deze vraagregulering is toegespitst op het doelmatig contracteren van zorg qua prijs, volume en capaciteiten,

 • -

  overwegende dat budgettering van verzekeraars daartoe een onmisbaar element is,

 • -

  eveneens overwegende dat in overleg tussen de overheid en de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars en het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars is vastgesteld dat:

  • -

   de reikwijdte en de vormgeving van de budgettering in een evenwichtige verhouding dient te staan tot de mate waarin verzekeraars in staat zijn tot vraagregulering.

  • -

   de effectiviteit van vraagregulering afhankelijk is van de aan verzekeraars ter beschikking komende instrumenten en de randvoorwaarden die de overheid stelt ten aanzien van, onder meer, de te contracteren zorg en het type van verstrekkingen

  • -

   dat deze randvoorwaarden per sector verschillend kunnen zijn

  • -

   dat vraagregulering en budgettering daarmee niet voor alle vormen van zorg uniform behoeven te zijn

  • -

   zich daarenboven bij de operationele toepassing van de budgettering van verzekeraars knelpunten voordoen, die moeten worden opgelost, alvorens verzekeraars volledig inhoud kunnen geven aan de hen ingevolge de modernisering toebedachte verantwoordelijkheden.

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een toetsingscommissie Budgettering Verzekeraars, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak advies uit te brengen over de verdere doorvoering van budgettering van verzekeraars teneinde tot een doelmatige beschikbaarheid van zorg, qua volume, prijs en capaciteiten, te komen. Onderdeel daarvan is welke instrumenten individuele verzekeraars ter beschikking dienen te krijgen en in welk tempo om vraagregulering zo effectief mogelijk te doen zijn.

Hierbij dienen de volgende onderdelen afzonderlijk herkenbaar te zijn:

 • 1. De randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan, – waaronder flankerend marktbeleid – alvorens budgettering van verzekeraars verder kan worden doorgevoerd;

 • 2. De vormgeving van de budgettering;

 • 3. Het tempo waarin maatregelen op het gebied van de verdere doorvoering en vormgeving van de budgettering worden genomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter van de commissie wordt benoemd:

  • mr. H.J.E. Bruins Slot

 • 2 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • prof. G.W. de Wit

  • dr. R. Gerritse

  • mw. drs. G.H. Okma (secretaris)

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie regelt zelf haar werkzaamheden. De commissie kan voorzieningen treffen ter regeling van haar secretariaat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie brengt binnen drie maanden na de datum van deze beschikking advies uit aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden, alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voorzover niet uit andere hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van dit besluit voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de Staatssecretaris van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur goedgekeurde begroting.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie worden bij de opheffing van de commissie opgenomen in het Centraal oud archief van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H.J. Simons

Naar boven