Wijzigingsbesluit Besluit geneeskundige verzorging politie 1984

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 24-02-1993 t/m 31-12-2005

Besluit van 15 januari 1993, houdende wijziging van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 in verband met het opheffen van de Commissie van beroep

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 9 september 1992, directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, directie Politie, hoofdafdeling Personeelszaken, nr. 229800/592/GBJ en van 9 september 1992, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Opleiding en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA92/U1978;

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, 22, eerste lid, en 26, eerste lid, van de Politiewet (Stb. 1989, 223) en artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 1929, 530);

De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 1992, nummer WO3.92.0425);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 15 december 1992, directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, directie Politie, hoofdafdeling Personeelszaken, nr. 299433/593/GBJ en van 15 december 1992, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Opleiding en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA92/U3170;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Ten aanzien van de beroepen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds bij de Commissie, bedoeld in artikel 13 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984, zoals dat tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit luidde, zijn ingesteld, blijven de in Artikel I genoemde artikelen van kracht voor de duur van de behandeling van het beroep.

Artikel III

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden.

's-Gravenhage, 15 januari 1993

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de drieëntwintigste februari 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven