Gegevensbesluit georganiseerde reizen

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 27-01-1993 t/m 30-06-2018

Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 november 1992, nr. 92083726 WJA/W, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op richtlijn 90/314/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1990, betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten, (PbEG L 158), en op de artikelen 501, eerste lid, en 502, tweede lid, van Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 24 december 1992, nr. W.10.92.0527);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 januari 1993, nr. 92099412 WJA/W, uitgebracht mede namens Onze voornoemde Minister;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

In de algemeen verkrijgbare prospectus of andere publikatie, bedoeld in artikel 501 van Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, vermeldt de reisorganisator de volgende gegevens:

 • a. zijn naam, adres en telefoonnummer;

 • b. het bedrag of het percentage van de reissom dat als voorschot moet worden betaald, en de termijn waarbinnen het saldo moet worden voldaan;

 • c. de relevante algemene informatie over de vereiste reisdocumenten en over de formaliteiten op gezondheidsgebied die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn;

 • d. informatie over de mogelijkheid van een annuleringsverzekering;

 • e. de termijn waarbinnen de reiziger de reisorganisatie ervan in kennis moet stellen dat de reis niet aan zijn verwachtingen voldoet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Voor zover van toepassing vermeldt de reisorganisator in de algemeen verkrijgbare prospectus of andere publikatie tevens:

 • a. ten aanzien van het vervoer:

  • 1°. een aanduiding van de te gebruiken vervoermiddelen, de kenmerken en eventueel de categorie daarvan;

  • 2°. een aanduiding van de plaatsen van vertrek en aankomst en een zo nauwkeurig mogelijke tijdsaanduiding daarvan;

 • b. ten aanzien van het verblijf:

  • 1°. een aanduiding van de plaats of plaatsen van verblijf;

  • 2°. een aanduiding van de accommodatie, de kenmerken en eventueel de categorie daarvan alsmede, voor zover het accommodatie betreft in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen die wettelijke voorschriften kent inzake de toeristische indeling van accommodatie, een aanduiding van die indeling;

  • 3°. de verblijfsperiode;

  • 4°. een vermelding van het aantal en de soort van de inbegrepen maaltijden;

 • c. de andere toeristische diensten die een significant deel van de reis uitmaken;

 • d. dat er een minimaal aantal personen voor de reis vereist is en dat het aantal daarvan in de overeenkomst zal worden opgenomen, evenals de uiterste datum waarop de reiziger in kennis wordt gesteld van de annulering van de reis wegens ontbreken van dat aantal.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Voor de aanvang van de reis verstrekt de reisorganisator de reiziger de volgende gegevens:

 • a. de naam, het adres en het telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator of, bij ontbreken daarvan, van de plaatselijke instantie of instanties die de reiziger kunnen helpen of, bij ontbreken ook daarvan, een telefoonnummer voor noodgevallen of andere informatie waardoor hij in contact kan treden met de reisorganisator;

 • b. informatie over de mogelijkheid van een reisverzekering.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Voor zover van toepassing verstrekt de reisorganisator voor de aanvang van de reis tevens de volgende gegevens:

 • a. informatie over de dienstregelingen van het vervoer, de tussenstops en de aansluitende verbindingen;

 • b. informatie over de door de reiziger in het vervoermiddel in te nemen plaats;

 • c. een beschrijving van de route naar de plaats of plaatsen van verblijf;

 • d. informatie over de mogelijkheid van rechtstreeks contact met een minderjarige reiziger in het buitenland indien deze niet wordt begeleid door een meerderjarige reiziger, of met de persoon die ter plaatse voor het verblijf van die minderjarige verantwoordelijk is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Gegevensbesluit georganiseerde reizen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

’s-Gravenhage, 15 januari 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Y. C. M. T. van Rooy

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zesentwintigste januari 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven