Regeling instelling beoordelingscommissie gemeentelijke natuurprijs

[Regeling vervallen per 11-06-2004.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 27-02-1997 t/m 10-06-2004

Regeling instelling beoordelingscommissie gemeentelijke natuurprijs

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Er is een Beoordelingscommissie gemeentelijke natuurprijs, hierna te noemen: de commissie.

 • 2 De commissie heeft tot taak het adviseren van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij omtrent de voor 1996 en 1997 toe te kennen gemeentelijke natuurprijs, bestaande uit een bedrag van f 50.000 en een oorkonde. Bij het toekennen van de prijs kan de commissie tevens enkele gemeenten eervol vermelden.

 • 3 De commissie kent de gemeentelijke natuurprijs toe aan de gemeente die er het best in geslaagd is om natuurontwikkeling en natuurbehoud in de gemeente in de praktijk uit te werken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De commissie bestaat uit vier leden.

 • 2 Tot voorzitter, tevens lid van de commissie, wordt benoemd: drs. P.Ph. Dordregter, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • 3 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. Prof. dr. ir. F.M. Maas, emeritus-hoogleraar in de Landschapsarchitectuur aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Delft;

  • b. mevrouw mr. W.J.C. Swildens-Rozendaal, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal;

  • c. Prof. dr. P. Zonderdijk, emeritus-hoogleraar in de Vegetatiekunde, Onkruidkunde en Plantenecologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de Directie Natuurbeheer van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

De commissie brengt haar advies uiterlijk uit op 31 maart van het kalenderjaar, volgende op het kalenderjaar waarover de prijs wordt toegekend.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

De bij deze regeling behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in de bibliotheek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73, 2500 EK 's-Gravenhage.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling beoordelingscommissie gemeentelijke natuurprijs.

's-Gravenhage, 13 januari 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

Naar boven