Instelling begeleidingscommissie Onderzoek late problematiek Indische Jeugdige Oorlogsgetroffenen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 06-03-1994 t/m 27-08-2004

Instelling begeleidingscommissie Onderzoek late problematiek Indische Jeugdige Oorlogsgetroffenen

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een begeleidingscommissie Onderzoek naar de late problematiek van Indische Jeugdige Oorlogsgetroffenen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De taken van de begeleidingscommissie bestaan uit:

 • -

  het bewaken van de uitvoering van het onderzoek conform het onderzoeksvoorstel van de Rijksuniversiteit Utrecht;

 • -

  het geven van een oordeel over tussentijdse en eindrapportages van het onderzoek;

 • -

  het adviseren van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over te nemen beslissingen ten aanzien van eventuele verzoeken van de Rijksuniversiteit Utrecht die tot overschrijdingen van de gestelde termijn of de begroting en eventuele inhoudelijke afwijkingen van het onderzoeksvoorstel zouden kunnen leiden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De begeleidingscommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, twee onafhankelijke deskundigen en vier leden namens de betrokken organisaties voor oorlogsgetroffenen.

 • 2 De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur benoemt en ontslaat de voorzitter, de deskundigen en de leden van de begeleidingscommissie.

 • 3 De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voegt een medewerker van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen als secretaris aan de begeleidingscommissie toe.

 • 4 De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de begeleidingscommissie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden geschiedt met inachtneming van de bepaling van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de begeleidingscommissie opgeborgen in het archief van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen van dat ministerie.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De reiskosten van de voorzitter en de deskundigen komen ten laste van 's Rijks kas.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 1992.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

, 12 januari 1993

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Naar boven