Regeling agressieve dieren

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 13-08-2005 t/m 31-12-2008

Regeling agressieve dieren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 73 en artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585);

Gehoord de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland, de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Stichting Animal Research Foundation Europe;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585);

b. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. houder:

eigenaar of houder;

d. muilkorf:

muilkorf ingericht naar een model dat beantwoordt aan de volgende beschrijving: een muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn;

e. kort aanlijnen:

aanlijnen van een dier met een deugdelijke lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter;

f. stichting:

de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland te Apeldoorn;

g. dierenpaspoort:

een door de stichting afgegeven en deugdelijk ingevuld dierenpaspoort waarvan het model laatstelijk is vastgesteld door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 26 februari 1991, no. J 91203 (Stcrt. 1991, 44).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Als diersoorten en categorieën van dieren, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de wet worden aangewezen de soorten en categorieën van dieren als bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het in artikel 73, tweede lid, van de wet bepaalde is niet van toepassing, indien:

  • a. de houder beschikt over een dierenpaspoort dan wel een geldig ontvangstbewijs als bedoeld in artikel 7, derde lid, dat is voorzien van een identificatiemerk waaruit blijkt dat sprake is van een dier dat behoort tot de desbetreffende in bijlage 1 bedoelde soort of categorie;

  • b. het dier is voorzien van een door middel van tatoeage aangebracht identificatiemerk, dat gelijk is aan het in het dierenpaspoort, bedoeld in onderdeel a, aangebrachte identificatiemerk, en

  • c. het dier ingeval het zich op een voor het publiek toegankelijk terrein of op het terrein van een ander bevindt, kort is aangelijnd en is voorzien van een muilkorf en de houder het dierenpaspoort of ontvangstbewijs bij zich draagt.

 • 2 Het verbod om een dier in Nederland te brengen, bedoeld om artikel 73, eerste lid, van de wet is niet van toepassing indien voldaan is aan de onderdelen a en b van het vorige lid.

 • 3 Onverminderd het eerste en het tweede lid, is artikel 73, eerste en tweede lid van de wet alleen niet van toepassing indien de houder beschikt over een stamboom van het dier en deze stamboom is erkend door een bij de Fédération Cynologique Internationale aangesloten organisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, bedoelde identificatiemerk wordt slechts in het dierenpaspoort geplaatst en als tatoeage aangebracht indien de houder van het dier een door een dierenarts afgegeven en gedagtekende verklaring overlegt waaruit blijkt:

 • a. dat het dier onvruchtbaar is gemaakt, of

 • b. dat het dier jonger is dan zes maanden, of

 • c. dat het dier drachtig is en wat de te verwachten geboortedatum van de pups is.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het kenteken bij honden met oren die daarvoor naar het oordeel van de stichting niet geschikt zijn, in de lies worden aangebracht, met dien verstande dat de helft van het kenteken in de linker lies wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een dierenpaspoort als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, danwel een identificatiemerk als daar bedoeld ingeval de houder van het dier reeds beschikt over een geldig dierenpaspoort, dient binnen tien weken na de datum van inwerkingtreding van deze regeling te worden aangevraagd bij de stichting op een daartoe bestemd formulier. Aanvragen die na het verstrijken van de periode van tien weken door de Stichting zijn ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

 • 2 Op de achterzijde van het aanvraagformulier, bedoeld in het eerste lid, dient de desbetreffende verklaring te zijn vermeld, bedoeld in artikel 4. Indien de houder van het dier reeds beschikt over een dierenpaspoort wordt dit meegezonden.

 • 3 Indien sprake is van een dier als bedoeld in artikel 4, onderdeel c, dient de houder binnen zeven weken na de geboorte van de pup of de pups voorts een verklaring als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, toe te zenden aan de stichting met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien sprake is van een dier als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, dient de houder binnen zeven maanden na de geboorte van het dier een verklaring als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, toe te zenden aan de stichting met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier.

 • 2 De stichting draagt zorg voor de aanpassing van het identificatiemerk overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, binnen vier weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde verklaring.

 • 3 Indien de stichting ten behoeve van de aanpassing het eerder afgegeven dierenpaspoort inneemt, verstrekt zij een ontvangstbewijs waarop de geldigheidsduur is aangegeven.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling agressieve dieren.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

Bijlage 1. Honden van het Pit-bull-Terriër-type, waaronder wordt verstaan honden die in belangrijke mate voldoen aan de navolgende karakteristieken of in belangrijke mate gelijkenis vertonen met de navolgende afbeeldingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Algemene omschrijving:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  gespierde gladharige hond

 • -

  straalt kracht uit

 • -

  atletisch, maar niet zeer slank

 • -

  een zwaar front met in vergelijking een lichte achterhand

 • -

  van opzij gezien maakt de hond een vierkante indruk

 • -

  hoogte (schoft): 35-50 cm

Hoofd:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  geblokt, doosvormig, zwaar in verhouding tot het lichaam

 • -

  brede kaaktakken

 • -

  brede schedel

 • -

  sterk ontwikkelde neusbrug

 • -

  het gebied onder de ogen is opmerkelijk breed

 • -

  sterk ontwikkelde kauwspieren

Voorsnuit:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  geen spitse snuit

Oren:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  hoog aan het hoofd geplaatst

 • -

  tippend of gecoupeerd

 • -

  geen rimpels

Ogen:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  rond, diepliggend en betrekkelijk klein

 • -

  breed uit elkaar geplaatst

Hals

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  gespierd tot aan de schedel

 • -

  kort

Borst:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  diep

 • -

  ruim gebogen ribben, naar onderen taps toelopend

 • -

  breed

Rug:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  gespierd

 • -

  kort

Benen:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  de voorbenen zijn recht en maken een zware, solide indruk

 • -

  de heupen zijn breed en lang en lopen af in betrekkelijk lange achterbenen

Vacht:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  kortharig

Staart:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • -

  laag aangezet

 • -

  dun

 • -

  vrij kort in relatie tot het lichaam

 • -

  taps toelopend tot een fijne punt

 • -

  of gecoupeerd

Bijlage 36409.png
Bijlage 36410.png
Bijlage 36411.png
Terug naar begin van de pagina