Wijziging Regeling bewijzen van bekwaamheid OWVO

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 01-08-1993 t/m 31-07-2006

Onderwijsbevoegdheid voor het vak verzorging

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij;

Gelet op de artikelen 108, eerste lid, 110, eerste lid, en 114 van de Overgangswet WVO (Stb. 1967, nr. 386);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 15 oktober 1992, nr. OR 92000220/5 T M/CR);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Aan de bewijzen van bekwaamheid, genoemd in de Lijst van bewijzen van bekwaamheid OWVO onder de nummers 1.28 (A) XIII en XIV, 1.28 (B) XXI en XXII, 1.28 (C) NM40, 2.41r, 2.41s, 3.16, 5.36, 5.37, 5.40, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 6.1d, 6.1h, 7.1o, 7.1r, 7.2o, 7.2q, 7.3n, 7.3q, 7.4n, 7.4q en 17.8 wordt tevens de bevoegdheid verbonden tot het geven van onderwijs in het vak verzorging, zoals aangegeven in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De Lijst van bewijzen van bekwaamheid OWVO (bijlage I bij de Regeling bewijzen van bekwaamheid OWVO) wordt aangevuld met een nieuw bewijs van bekwaamheid aangegeven onder nr. 6.5 van de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Overgangsrecht onderwijsbevoegdheid verzorging

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Degene die in het bezit is van een bevoegdheidsverklaring op grond van artikel 114 van de Overgangswet WVO voor het vak algemene technieken of algemene technieken (verzorging) is tevens bevoegd voor het vak verzorging.

  • 2 Degene die in het bezit is van een verklaring voor het vak algemene technieken of algemene technieken (verzorging), afgegeven door een bevoegd gezag op grond van onderdeel 3 van de circulaire van 24 september 1984, kenmerk DI/SC/CO-141275, welke verklaring al dan niet is gewijzigd op grond van de circulaire van 1 juni 1987, kenmerk DI/SC/CO-158559 dan wel de circulaire van 11 augustus 1988, kenmerk DI/VZ/T-301306, is tevens bevoegd voor het vak verzorging.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.

Bijlage bij regeling CO-1415

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

I

II

III

IV

V

nr.

bewijzen van bekwaamheid

vakken

soorten van onderwijs

opmerkingen

1.28 (A)

diploma van landbouwkundig ingenieur verkregen op grond van een examen afgelegd volgens het Landbouwhogeschoolstatuut 1935 (Besluit van 4 mei 1935, Stb. 95, zoals gewijzigd bij Besluit van 27 juni 1950, K 271 en van 24 juli 1954, Stb 370)

verzorging

1

indien afgestudeerd in één der richtingen XIII of XIV

1.28 (B)

diploma van landbouwkundig ingenieur verkregen op grond van een examen afgelegd volgens het Landbouwhogeschoolstatuut 1956 (Besluit van 19 juli 1956, Stb. 417, zoals gewijzigd bij besluit van 22 augustus 1962, Stb. 326)

verzorging

1

indien afgestudeerd in één der richtingen XXI, XXII

1.28 (C)

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen verkregen op grond van een examen afgelegd volgens het Academisch Statuut (Besluit van 11 september 1963, Stb. 380, zoals terzake gewijzigd bij Besluit van 24 oktober 1970, Stb 507) in een der studierichtingen van de faculteit der landbouwwetenschappen zoals bedoeld in de artikelen 173 a t/m r van genoemd Statuut.

verzorging

1

indien afgestudeerd in de studierichting NM40

2.41

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de vier-jarige deeltijdse studierichting leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in

     

r. gezondheidskunde

verzorging

2

 

s. huishoudkunde

verzorging

2

 

3.16

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de huishoudkunde (akte v)

verzorging

2a

 

5.36

N VII + p.d. (huishoudkunde)

verzorging

2

 

5.37

N VIII + p.d. (huishoudkunde)

verzorging

2

 

5.40

N XII + p.d. (huishoudkunde)

verzorging

2

 

5.45

N XVII + p.d. (huishoudkunde)

verzorging

2

 

5.46

N XVIII + p.d. (huishoudkunde)

verzorging

2

 

5.47

N XIX + p.d. (landbouwhuishoudkunde)

verzorging

2

 

5.48

N XX + p.d. (kinderverzorging en -opvoeding)

verzorging

2

 

6.1

diploma van een uit 's Rijks kas bekostigde tweede-graadsapplicatiecursus:

     
 

d. huishoudkunde

verzorging

2

 
 

h. gezondheidskunde

verzorging

2

 

6.5

verklaring uitgereikt in de jaren 1993 tot en met 2000 dat met goedgevolg het examen is afgelegd van de omscholingscursus verzorging

verzorging

2

 

7.1

akte van bekwaamheid van de tweede graad in twee vakken dan wel akte van bekwaamheid in een vak, tevens getuigschrift tot het geven van godsdienstonderwijs, uitgereikt door de instituten voor de opleiding van leraren, die uit de openbare kas bekostigd zijn krachtens de Experimentenwet onderwijs (zogenaamde NLO's):

     
 

o. huishoudkunde

verzorging

2

 
 

r. gezondheidskunde

verzorging

2

 

7.2

akte van bekwaamheid van de derde graad in twee vakken dan wel akte van bekwaamheid van de derde graad in een vak tevens getuigschrift tot het geven van godsdienstonderwijs, uitgereikt door de instituten voor de opleiding van leraren die de Experimentenwet onderwijs (zogenaamde NLO's):

     
 

o. huishoudkunde

verzorging

2a

 
 

q. gezondheidskunde

verzorging

2a

 

7.3

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de vier-jarige voltijdse studierichting opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad, samengesteld uit twee studierichtingsdelen, waarvan de inhoud van het ene studierichtingsdeel (vak) mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs en de inhoud van het andere studierichtingsdeel (vak) niet mede is gericht op het geven van middelbaar beroepsonderwijs

     
 

n. huishoudkunde

verzorging

2

 
 

q. gezondheidskunde

verzorging

2

 

7.4

getuigschrift hoger beroepsonderwijs van met goed gevolg afgelegd examen in de vierjarige voltijdse studierichting opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in:

     
 

n. huishoudkunde

verzorging

2

 
 

q. gezondheidskunde

verzorging

2

 

17.8

Belgisch-Nederlandstalig-diploma van geaggregeerde van het lager technisch onderwijs, afdeling huishoudkunde of landbouwhuishoudkunde.

verzorging

2

 
Naar boven