Examenprogramma staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 23-01-1993 t/m 22-01-2014

Examenprogramma staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Na overleg met de minister van economische zaken, de Onderwijsraad gehoord, advies van 28 juni 1991, nr. OR 91000175/4 K;

Gelet op artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 1982 (Stb. 10);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het examen ter verkrijging van het staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie wordt afgenomen volgens het programma, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het bij deze regeling vastgestelde examenprogramma is voor het eerst van toepassing in het examenjaar 1992, met dien verstande dat in dat jaar voor kandidaten de keuzemogelijkheid bestaat examen af te leggen volgens het eindexamenprogramma zoals dat gold op 31 december 1991.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De beschikking van 19 december 1984, kenmerk VO/OV/J-525.042, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

  • 2 De bij deze regeling behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging bij de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te Zoetermeer.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

Naar boven