Regeling verstrekken leerlinggegevens schooljaar 1994/1995

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 24-09-1993 t/m 31-07-2008

Verstrekking leerlinggegevens voor bepaling vergoeding schooljaar 1994-1995

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 10, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO (Stb. 1987, 617);

Besluit:

Artikel 1. Leerlinggegevens

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Binnen 7 dagen na de teldatum 1 oktober 1993 stuurt het bevoegd gezag van een school, niet zijnde een school waar onderwijs wordt gegeven als bedoeld in artikel 2, tweede lid onderdeel g, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de leerlinggegevens op door middel van de formulieren, waarvan de modellen als bijlage bij deze regeling zijn opgenomen.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling verstrekken leerlinggegevens schooljaar 1994/1995

Naar boven