Voorwaarden tijdelijke bevoegdheid onderwijs in de Joegoslavische taal en cultuur

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 20-11-1993 t/m 31-07-2004

Voorwaarden tijdelijke bevoegdheid oetc ten behoeve van de Joegoslavische leraren in de tijdelijke opvangcentra

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Wet op het basisonderwijs en artikel 3, vijfde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Overwegende dat het noodzakelijk is voorwaarden te stellen met betrekking tot het verlenen van een tijdelijke bevoegdheid voor het geven van onderwijs in de Joegoslavische taal en cultuur in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs aan de onderwijzers en onderwijzeressen, afkomstig uit het voormalig Joegoslavië, die tijdelijk werkzaam zijn (geweest) in de Tijdelijke Opvangcentra voor Joegoslavische Vluchtelingen (TOC's) in Nederland.

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de minister:

de minister van onderwijs en wetenschappen;

WBO:

Wet op het basisonderwijs;

ISOVSO: I

nterimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

OETC:

Het onderwijs in de eigen taal en cultuur van het land van oorsprong aan basisschoolleerlingen en leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de WBO en artikel 18, eerste lid, van de ISOVSO.

Artikel 2. Voorwaarden

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

 • 1 Aan de leraar, afkomstig uit het voormalig Joegoslavië, die gedurende het schooljaar 1992/1993 als zodanig werkzaam is (geweest) in één van de tijdelijke opvangcentra voor Joegoslavische Vluchtelingen (TOC's) in Nederland, verleent de minister, in afwijking van de regeling ‘Voorwaarden tijdelijke bevoegdheid oetc primair onderwijs’ van 19 april 1993 (kenmerk PO/JP-93028974, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen nr. 13 van 28 april 1993), op aanvrage voor twee jaren de bevoegdheid tot het geven van oetc.

 • 2 De in het eerste lid genoemde bevoegdheid wordt verleend onder de voorwaarde:

  • a. dat betrokkene binnen twee jaar nadat de tijdelijke bevoegdheid is verleend het diploma van de algemene applicatiecursus eigen taal en cultuur behaalt en tevens;

  • b. dat betrokkene binnen twee jaar aantoont dat hij of zij de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst, hetgeen blijkt uit het bezit van:

   • 1. een diploma van het staatsexamen Nederlands als Tweede taal volgens programma II,

   • 2. een certifaat van de cursus Nederlands als Vreemde taal, waarvan de examens op het hoogste niveau zijn afgelegd,

   • 3. een diploma, een certificaat Nederlandse taal en letterkunde of een certificaat Nederlandse taal van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het hoger algemeen voortgezet onderwijs of een opleiding van het middelbaar beroepsonderwijs dat doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs mogelijk maakt,

   • 4. één van de bewijzen van bekwaamheid, genoemd in artikel 116, eerste lid, van de WBO, respectievelijk in artikel 111, eerste lid van de ISOVSO dan wel een bevoegdheid op grond van artikel 111, tweede lid eerste volzin, van de ISOVSO of

   • 5. een diploma behaald in het Nederlandstalige onderwijs in België, dat vergelijkbaar is met een van de in onderdeel 3 of 4 genoemde diploma's

Artikel 3. Algemene applicatiecursus eigen taal en cultuur

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Tot de algemene applicatiecursus eigen taal en cultuur worden de onderwijzers bedoeld in artikel 2, eerste lid van deze regeling toegelaten die:

 • a. op grond van artikel 2, van deze regeling bevoegd zijn tot het geven van oetc, en

 • b. werkzaam zijn in het basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs.

Artikel 4. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

De regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1993.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Voorwaarden tijdelijke bevoegdheid onderwijs in de Joegoslavische taal en cultuur’.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven