Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (aanpassing aan de voltooiing van de interne markt)

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Besluit van 24 december 1992, houdende wijziging van het Besluit douane en accijnzen (aanpassing aan de voltooiing van de interne markt)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 12 november 1992, nr. WD.92/687, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Douane;

Gelet op de artikelen 3, 20, 21, 25, 32, 45, 46, 185 en 220a van de Wet inzake de douane (Stb. 1992, 54), artikel 1 van de Statistiekwet 1950 (Stb. 1962, 367) en artikel 9, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 329);

De Raad van State gehoord (advies van 18 december 1992, nr. W06.92.0547);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 22 december 1992, nr. WD.92/807, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Douane;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

  • 1 De vergunningen verleend op grond van het Besluit in- en uitvoer met aangifte achteraf (Stb. 1978, 97) worden, voor zover deze niet hun belang hebben verloren, tot uiterlijk 1 juli 1993 aangemerkt als vergunningen verleend op grond van respectievelijk de artikelen 37a of 37l van het Besluit inzake de douane of artikel 17 van de verordening (EEG) nr. 3269/92 van 10 november 1992 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (PbEG L 326).

  • 2 Met ingang van 1 juli 1993 kunnen de vereenvoudigde procedures welke zijn gebaseerd op de in het eerste lid genoemde artikelen slechts worden toegepast indien een vergunning op grond van het desbetreffende artikel is verleend.

Artikel VI

De tekst van het Besluit inzake de douane wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Het Oude Loo, 24 december 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de dertigste december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven