Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Besluit van 24 december 1992, tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit accijns in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 1992, nr. WV 92/538, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op de artikelen 2, derde en vierde lid, 2a, tweede lid, 2b, derde en vierde lid, 2g, eerste lid, 3, derde lid, 5, derde lid, 50b, eerste lid, 50d, tweede lid, 50f, vierde lid, 64, eerste lid, 66a, eerste lid, 70, eerste lid, 71, eerste lid, 80 en 86b, derde lid, van de Wet op de accijns (Stb. 1991, 561), en artikel III, eerste lid, van de Wet van 24 december 1992 tot wijziging van de Wet op de accijns in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen (Stb. 1992, 711);

De Raad van State gehoord (advies van 18 december 1992, nr. W06.92.0544);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 1992, nr. WV 92/685, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 De vrijstelling van accijns als bedoeld in artikel III van de Wet tot wijziging van de Wet op de accijns in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen (Stb. 1992, 711) geldt alleen voor zover de hoeveelheid accijnsgoederen, per persoon en per reis, niet de maxima overschrijdt die zijn vastgesteld bij ministeriële regeling.

  • 2 Voor de toepassing van de vrijstelling met betrekking tot de accijnsgoederen die bestemd zijn om aan boord van een vliegtuig of een schip aan de reizigers te worden geleverd worden de accijnsgoederen geacht uit de accijnsgoederenplaats te zijn uitgeslagen op het tijdstip waarop zij worden geleverd aan de reizigers.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Het Oude Loo, 24 december 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de dertigste december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven