Wijzigingswet Algemene Kinderbijslagwet (aanpassing kinderbijslag 1993)

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 09-05-2006

Wet van 23 december 1992, houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (aanpassing kinderbijslag 1993)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kinderbijslag voor het eerste kind extra te verhogen, de herziening van de kinderbijslagbedragen per 1 januari 1993 achterwege te laten en voorts enige wijzigingen van technische aard in de kinderbijslagregeling aan te brengen;

Artikel I

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Artikel III

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Uitgegeven de dertigste december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven