Besluit financiële steun rechtswinkels 1993

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-02-1993 t/m 01-01-2005

Besluit financiële steun rechtswinkels 1993

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat rechtswinkels in 1992 onder bepaalde voorwaarden geldelijke bijdragen zijn toegekend in verhouding tot hun activiteiten en financiële positie, met dien verstande, dat zij desgevraagd ten hoogste f 11.000 en in uitzonderlijke gevallen een aanvullende bijdrage ontvingen op grond van de beschikking van 3 maart 1992, D.Rh. RW 92-500-001-6 (Stcrt. 60);

Overwegende, dat het wenselijk is om rechtswinkels in 1993 wederom onder bepaalde voorwaarden enige financiële steun te verlenen;

Besluit:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Aan rechtswinkels die voor 1992 subsidie hebben ontvangen op grond van voormelde beschikking, kan in 1993 financiële steun worden verleend als hierna sub 3 en 5 vermeld, onder de volgende voorwaarden:

  • a. dat mededeling is gedaan over de wijze waarop de rechtswinkel is georganiseerd, welke rechtsvorm deze organisatie eventueel heeft aangenomen, en dat wordt overgelegd het reglement van de organisatie of de statuten, waaruit blijkt dat de rechtswinkel zonder winstoogmerk in hoofdzaak juridische bijstand verleent aan minder draagkrachtige personen of groepen van personen, waartoe ook worden gerekend activiteiten als voorlichting, preventie en andere activiteiten, gericht op het signaleren, voorkomen en tegengaan van tekortkomingen en leemten in de door het recht te verlenen bescherming van belangen van minder draagkrachtige rechtzoekenden;

  • b. dat een opgave is verstrekt van de samenstelling van het bestuur, alsmede van het aantal en de hoedanigheid van de medewerkers (juridische studenten, juristen, advocaten, deskundigen van andere disciplines enz.);

  • c. dat uit een ingediend verslag van de activiteiten en ervaringen in 1992, vergezeld van een ingevuld aanvraagformulier, blijkt, dat de organisatie gedurende de daarin beschreven periode zelf heeft voorzien in een behoefte aan juridische bijstand als genoemd onder 1.a.;

  • d. dat het bestuur aan ondergetekende verantwoording heeft afgelegd voor het financieel beheer over 1992;

  • e. dat een – aanvaardbare – begroting is overgelegd voor 1993, voorzien van een vermelding van eventueel bij andere instanties of organisaties ingediende subsidie-aanvragen en zo mogelijk het resultaat daarvan;

  • f. dat uit het onder 1.c. bedoelde verslag blijkt, dat voldoende aandacht wordt geschonken aan de wijze waarop de kwaliteit van de door de rechtswinkel ontplooide rechtshulpactiviteiten wordt gewaarborgd;

  • g. dat het betreft een rechtswinkel waarvan de medewerkers in overwegende mate vrijwilligers zijn die niet uit hoofde van hun beroep inkomsten verwerven uit de gefinancierde rechtsbijstand tenzij gewaarborgd is, dat geen vermenging van vrijwillige en professionele activiteiten kan optreden.

 • 2 Subsidie op grond van deze beschikking wordt slechts verleend voor zover de wetgever de nodige gelden toestaat.

 • 3 Aan rechtswinkels die voor 1 april 1993 aan de sub 1 vermelde voorwaarden hebben voldaan, kan in 1993 in verhouding tot hun activiteiten en financiële positie een geldelijke bijdrage worden toegekend tot ten hoogste f 11.000. Een aanvullende bijdrage kan, voor zover de financiële positie van de rechtswinkel daartoe aanleiding geeft en de beschikbare middelen zulks toelaten, worden toegekend indien de winkel naar het oordeel van de ondergetekende een bijzondere bijdrage levert aan de verdere gedachtenvorming over en ontwikkeling van de rechtshulp.

 • 4 In afwijking van het vorenstaande kan de subsidiëring worden beëindigd indien de activiteiten van de rechtswinkel naar het oordeel van de ondergetekende van zodanig geringe betekenis zijn, dat redelijkerwijs niet kan worden gesteld dat daarmee wordt voorzien in een behoefte aan juridische bijstand als omschreven onder 1.a. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal bij de toekenning van de financiële bijdrage voor 1993 worden aangegeven op welke wijze in het individuele geval de subsidiëring van de winkel wordt verminderd.

 • 5 De subsidie per winkel zal niet meer belopen dan de bijdrage, toegekend in 1992.

 • 6 Deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 23 december 1992

De

Staatssecretaris

voornoemd.
Namens de Staatssecretaris.
Het

Hoofd van de Directie Rechtshulp

.

W. F. G. Meurs

Naar boven