Instelling rijkscommissie van advies voor bouw schouwburgen, concertzalen en musea

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 25-12-1992 t/m 31-12-2004

Instelling rijkscommissie van advies voor bouw schouwburgen, concertzalen en musea

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de minister:

de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

de Rijkscommissie:

de Rijkscommissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Er is een Rijkscommissie van advies voor de bouw van schouwburgen, concertzalen en musea.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De Rijkscommissie dient de minister, provincies, gemeenten of culturele instellingen desgevraagd of uit eigen beweging van advies over plannen tot bouw of verbouw van schouwburgen, concertzalen en musea, een en ander uit artistiek, financieel en technisch oogpunt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De Rijkscommissie bestaat uit ten hoogste vijftien leden waaronder de voorzitter.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 1 De minister benoemt en ontslaat de leden van de Rijkscommissie.

  • 2 Benoeming geschiedt na voordracht van de Rijkscommissie.

  • 3 De minister wijst, de Rijkscommissie gehoord, uit de leden een voorzitter aan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 1 De Rijkscommissie wordt bijgestaan door een secretaris die door de minister wordt benoemd en ontslagen, de Rijkscommissie gehoord.

  • 2 De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Rijkscommissie.

  • 3 De minister draagt zorg voor de nodige voorzieningen voor het secretariaat.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 1 De Rijkscommissie kan ter voorbereiding van de adviezen subcommissies instellen.

  • 2 In een subcommissie kunnen ook niet-leden van de Rijkscommissie zitting hebben.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De Rijkscommissie houdt de op zijn adviezen betrekking hebbende voorbereidende stukken ter beschikking van de minister.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 1 De beschikkingen van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 juni 1946, nr. 14607/2 afd. M.T.L., en van 14 januari 1953, nr. 306381/I afd Kunsten, worden ingetrokken.

  • 2 de benoemingen van de leden van de commissie die is ingesteld bij de beschikkingen, bedoeld in het eerste lid, gelden als benoemingen als bedoeld in artikel 5.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Naar boven