Instelling procesmanagement ‘Weer Samen Naar School’

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 30-12-2004

Instelling procesmanagement ‘Weer Samen Naar School’

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende:

 • Dat de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) in de periode 1 augustus 1992 tot 1 augustus 1997 door het treffen van adequate voorzieningen ervoor moeten zorgen dat leerlingen met onderwijsproblemen zoveel mogelijk binnen de basisscholen worden opgevangen waardoor in elk geval een stabilisatie van het leerlingenaantal in het l.o.m./m.l.k. en i.o.b.k. bereikt zal moeten worden;

 • Dat het beleid erop gericht is de systeemscheiding tussen regulier en speciaal onderwijs te doorbreken door basisscholen toe te rusten met (een deel van) de capaciteiten en faciliteiten van het speciaal onderwijs;

 • Dat scholen binnen samenwerkingsverbanden in de genoemde periode behoefte zullen hebben aan gerichte en ervaren stimulering en instrumentering, niet alleen op onderwijskundig maar ook op bestuurlijk en organisatorisch vlak, ten behoeve van het goed functioneren van een samenwerkingsverband;

 • Dat de ondertekenaars van het WSNS-akkoord daartoe de inrichting van een procesmanagement noodzakelijk achten als hieronder beschreven;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In deze instellingsbeschikking wordt verstaan onder:

a. het ministerie:

het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;

b. de staatssecretaris:

de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen;

c. de organisaties:
 • Algemene Bond van Onderwijspersoneel

 • Protestants Christelijk Onderwijsvakorganisatie

 • Nederlands Genootschap van Leraren

 • Katholieke Onderwijs Vakorganisatie

 • Ouderraad Protestants-Christelijk Onderwijs

 • Vereniging voor Openbaar Onderwijs

 • Nederlandse Katholieke Ouderorganisatie

 • Landelijke Oudervereniging voor het Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag

 • Besturenraad Protestant Christelijk Onderwijs

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag

 • Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen

 • Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

 • Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen;

d. WSNS:

Weer Samen Naar School;

e. het procesmanagement:

het Procesmanagement WSNS als bedoeld in artikel 2;

f. de managementgroep:

de managementgroep als bedoeld in artikel 4;

g. het managementsecretariaat:

het managementsecretariaat als bedoeld in artikel 4;

h. de ondersteuningsinstellingen:

instellingen voor onderwijsverzorging en nascholing;

i. activiteitenprogramma:

het door de staatssecretaris en de organisaties gezamenlijk jaarlijks vast te stellen document als bedoeld in artikel 8;

j. breed overleg:

het overleg als bedoeld in artikel 11, lid 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Met ingang van 1 januari 1993 is er voor de periode tot 1 januari 1997 een ‘Procesmanagement WSNS’.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het procesmanagement heeft tot taak:

 • a. de stimulering van WSNS-activiteiten van scholen en samenwerkingsverbanden;

 • b. de coördinatie van het ondersteuningsaanbod en afstemming daarvan op de ondersteuningsbehoefte van scholen en samenwerkingsverbanden;

 • c. de versterking van het maatschappelijk draagvlak voor het WSNS-beleid;

 • d. de coördinatie en afstemming van de activiteiten in het kader van de stabilisatie-opdracht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het procesmanagement bestaat uit een managementgroep en een managementsecretariaat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De managementgroep bestaat uit een voorzitter en drie leden die op persoonlijke titel worden benoemd door de staatssecretaris.

 • 2 De benoeming geschiedt voor 2 dagen per week.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De managementgroep draagt zorg voor de inrichting van het managementsecretariaat.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De managementgroep draagt verantwoordelijkheid voor de activiteiten van het procesmanagement.

 • 2 Het managementsecretariaat voert het door de managementgroep vast te stellen beleid uit en bereidt de besluitvorming van de managementgroep voor.

 • 3 De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van de managementgroep.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De managementgroep ontwikkelt haar beleid binnen een jaarlijks vast te stellen activiteitenprogramma ‘Weer Samen Naar School’ waarin de hoofdlijnen van het proces voor een bepaald jaar worden vastgelegd.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het activiteitenprogramma wordt tijdens jaarlijks te beleggen conferenties door de ondertekenaars van het WSNS-akkoord vastgesteld.

 • 2 Aan deze conferenties nemen in adviserende zin tevens deel:

  • a. de ondersteuningsinstellingen;

  • b. de voorzitter van de Stuurgroep Evaluatie WSNS.

 • 3 Deze conferenties worden voorbereid door het procesmanagement.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ten behoeve van vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden zullen er onder verantwoordelijkheid van het procesmanagement inhoudelijke conferenties gehouden worden waarin de ontwikkeling van het WSNS-proces wordt besproken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Bij de uitvoering van het activiteitenprogramma onderhoudt het procesmanagement regelmatig contacten met de staatssecretaris en de bij het WSNS-proces betrokken organisaties.

 • 2 Er is een breed overleg waarin regelmatig overleg plaatsvindt van het procesmanagement met de ondertekenaars van het WSNS-akkoord over de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan op basis van door het procesmanagement opgestelde voortgangsrapportages.

 • 3 Het procesmanagement maakt afspraken over de taakuitvoering met de ondersteuningsinstellingen waarbij nader invulling gegeven wordt aan de programmeringsruimte die bij deze instellingen voor WSNS is gereserveerd.

 • 4 Het procesmanagement onderhoudt contacten met de samenwerkingsverbanden en scholen in de samenwerkingsverbanden.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het procesmanagement en de Stuurgroep Evaluatie WSNS informeren elkaar over de voortgang en de resultaten van de werkzaamheden. Daartoe vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitters.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de start van het procesmanagement worden tussen de staatssecretaris en de voorzitter van het procesmanagement afspraken gemaakt over de locatie en huisvesting van het procesmanagement.

 • 2 De staatssecretaris draagt er zorg voor dat het procesmanagement bij de start van zijn werkzaamheden is geïnformeerd over het budgettaire kader waarbinnen het WSNS-proces moet worden uitgevoerd.

 • 3 Binnen het budgettaire kader wordt voorzien in een apart budget waarmee het procesmanagement activiteiten kan laten verrichten ter stimulering van het WSNS-proces.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het procesmanagement legt aan de staatssecretaris verantwoording af over zijn werkzaamheden.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Naar boven