Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Besluit van 16 december 1992, houdende aanwijzing van particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering van het bepaalde in artikel 70a van de Pachtwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 1992, no. J. 9215445, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 70a van de Pachtwet (Stb. 1958, 37);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties als bedoeld in artikel 70a van de Pachtwet, die de eigendom dan wel erfpacht van landbouwgronden verwerven, teneinde dat gebied als reservaat te beschouwen, worden aangewezen:

  • a. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;

  • b. Provinciale landschappen;

  • c. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels;

  • d. Stichting het Gooisch Natuurreservaat;

  • e. Stichting Marke Vragenderveen;

  • f. G. A. van der Lugtstichting;

  • g. Stichting Edwina van Heek.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in het Staatsblad.

's-Gravenhage, 16 december 1992

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de dertigste december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven