Regeling vergunningverlening

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 03-12-2005 t/m 30-06-2009

Regeling vergunningverlening

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, derde lid, en 20, eerste lid, onderdeel b, van de Wet vervoer binnenvaart (Stb. 1991, 711);

Gelet op de artikelen 7, vierde lid, 11, 12, 15, 17 en 20 van het Besluit vervoer binnenvaart (Stb. 1992, 232),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als vakdiploma ter voldoening aan de eis van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet vervoer binnenvaart wordt erkend:

 • a. het Vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart;

 • b. het MBO-diploma Rijn- en Binnenvaart

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het Vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart, bedoeld in artikel 1, wordt na het met goed gevolg afgelegd hebben van een desbetreffend examen, als bewijs van het bezit van een voldoende mate van vakbekwaamheid, afgegeven door de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

 • 2 Met betrekking tot het examen, bedoeld in het eerste lid, is een door Onze minister goedgekeurd examenreglement van toepassing.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Voor het aanvragen van een bewijsstuk van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 78 van de Wet vervoer binnenvaart wordt gebruik gemaakt van het formulier overeenkomstig het bij deze regeling behorende aanvraagformulier voor het vervoer van personen en goederen met binnenschepen, als bedoeld in de Wet vervoer binnenvaart.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als bewijsstuk van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 78 van de Wet vervoer binnenvaart wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model D.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Voor het aanvragen van een ontheffing van de eis van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het Besluit vervoer binnenvaart wordt gebruik gemaakt van het formulier overeenkomstig het bij deze regeling behorende aanvraagformulier voor het vervoer van personen en goederen met binnenschepen, als bedoeld in de Wet vervoer binnenvaart.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Voor het aanvragen van een gewaarmerkt afschrift van een vergunning als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 17, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 18, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart en voor het aanvragen van een gewaarmerkt afschrift van een ontheffing van de eis van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het Besluit vervoer binnenvaart wordt gebruik gemaakt van het formulier overeenkomstig het bij deze regeling behorende aanvraagformulier voor het vervoer van personen en goederen met binnenschepen, als bedoeld in de Wet vervoer binnenvaart.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als vergunning als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart, wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model K.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als vergunning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart, wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model L.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als vergunning als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart, wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model M.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als vergunningbewijs als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer binnenvaart wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model R.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als geëigend document van de bevoegde autoriteit van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen dan Nederland of van Zwitserland als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel b, van de Wet vervoer binnenvaart, gelden de attesten, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Richtlijn 87/540/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren en inzake de onderlinge erkening van dit beroep betreffende diploma's, certificaten en anderen titels (PbEG L 322), aangewezen in de bij deze regeling behorende bijlage A.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als bewijsstuk of verklaring als bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van het Besluit vervoer binnenvaart gelden de diploma's, getuigschriften, attesten en documenten afgegeven door de bevoegde autoriteit van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen dan Nederland of van Zwitserland aangewezen in de bij deze regeling behorende bijlage B.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als overeenkomstig bewijsstuk afgegeven door de bevoegde autoriteit van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen dan Nederland of van Zwitserland als bedoeld in artikel 17 van het Besluit vervoer binnenvaart gelden de attesten en documenten aangewezen in de bij deze regeling behorende bijlage C.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Bij vervoer van goederen over de binnenwateren, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet vervoer binnenvaart bevindt het voor het desbetreffende binnenschip afgegeven vergunningbewijs, bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer binnenvaart, of het gewaarmerkte afschrift, bedoeld in artikel 15, derde lid, of het overeenkomstig bewijsstuk, bedoeld in artikel 20, zich aan boord van het binnenschip, waarvoor het is afgegeven, danwel draagt de vergunninghouder er zorg voor dat:

 • a. het vergunningbewijs, bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer binnenvaart;

 • b. het gewaarmerkte afschrift, bedoeld in artikel 15, derde lid; of

 • c. het overeenkomstig bewijsstuk, bedoeld in artikel 20, op één van de volgende wijzen kan worden gecontroleerd:

  • 1. ten kantore van de eigenaar of de exploitant van dat binnenschip;

  • 2. aan de hand van de gegevens van de registratie, bedoeld in artikel 53 van de Wet vervoer binnenvaart, met betrekking tot dat binnenschip; of

  • 3. aan de hand van de gegevens van de bevoegde autoriteit, die het overeenkomstig bewijsstuk heeft verstrekt.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vergunningverlening.

Deze regeling wordt met de toelichting, doch zonder de modellen en de bijlagen, in de Staatscourant geplaatst. De modellen en de bijlagen liggen ter inzage ten kantore van de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

's-Gravenhage, 15 december 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat

J. R. H. Maij-Weggen

Model Aanvraagformulier voor het vervoer van personen en goederen met binnenschepen, als bedoeld in de Wet vervoer binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Model D

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.]

Model K

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.]

Model L

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.]

Model M

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.]

Model R

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.]

Bijlage A

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.]

Bijlage B

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.]

Bijlage C

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.]

Naar boven