Regeling inschrijving eigen vervoer

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 01-07-2002 t/m 30-06-2009

Regeling inschrijving eigen vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 7, vierde lid, 11, 12 en 20 van het Besluit vervoer binnenvaart (Stb 1992, 232),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als inschrijving eigen vervoer als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart, wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model E.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als inschrijving eigen vervoer als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart, wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model F.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart wordt vastgesteld het document overeenkomstig het bij deze regeling behorende model I.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Bij het vervoer over de binnenwateren, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet vervoer binnenvaart, bevindt het voor het desbetreffende binnenschip afgegeven inschrijvingsbewijs, bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart, of het gewaarmerkte afschrift, bedoeld in artikel 4, derde lid, zich aan boord van het binnenschip, waarvoor het is afgegeven, danwel draagt de ingeschrevene er zorg voor dat:

op een van de volgende wijzen kan worden gecontroleerd:

  • 1. ten kantore van de eigenaar of de exploitant van dat binnenschip; of

  • 2. aan de hand van de gegevens van de registratie, bedoeld in artikel 53 van de Wet vervoer binnenvaart, met betrekking tot dat binnenschip.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling inschrijving eigen vervoer. Deze regeling wordt zonder de modellen in de Staatscourant geplaatst.

De modellen liggen ter inzage ten kantore van de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

's-Gravenhage, 15 december 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven