Regeling gegevensverstrekking binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 09-07-2006 t/m 30-06-2009

Regeling gegevensverstrekking binnenvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 88, tweede lid, van de Wet vervoer binnenvaart (Stb. 1991, 711);

Gelet op artikel 28 van het Besluit vervoer binnenvaart (Stb. 1992, 232).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart alsmede de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, danwel artikel 18, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart zijn verplicht periodiek over één of meer door het Centraal Bureau voor de Statistiek nader vast te stellen tijdvakken en uiterlijk binnen veertien dagen na afloop daarvan aan het Centraal Bureau voor de Statistiek een opgave te verstrekken van ten minste:

 • a. de datum van het vervoer;

 • b. de soorten van vervoer;

 • c. de scheepsgegevens;

 • d. de vergunningbewijscode van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

 • e. het land, regio (of gebied) en plaats van lading en lossing, respectievelijk het land, regio (of gebied) en plaats van vertrek en aankomst bij leegvaart;

 • f. de afstand tussen de plaats(en) van lading en de plaats(en) van lossing, respectievelijk de afstand tussen de plaats van vertrek en aankomst bij leegvaart;

 • g. het gewicht, uitgedrukt in tonnen, van de vervoerde goederen;

 • h. de aard van de vervoerde goederen;

 • i. de verschijningsvorm van de goederen;

 • j. het identificatienummer, klasse en cijfer van de vervoerde stof in geval van vervoer van gevaarlijke stoffen;

 • k. het aantal beladen en lege containers naar grootte en type.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De houder van een inschrijving eigen vervoer als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart alsmede de houder van een inschrijving eigen vervoer als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart zijn verplicht periodiek over één of meer door het Centraal Bureau voor de Statistiek nader vast te stellen tijdvakken en uiterlijk binnen twee weken na afloop daarvan aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, een opgave te verstrekken van ten minste de in artikel 1, onderdelen a tot en met c en e tot en met k, genoemde gegevens alsmede de inschrijvingsbewijscode van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Aan de in de artikelen 1 en 2 omschreven verplichtingen moet worden voldaan door een ingevuld formulier overeenkomstig het bij deze regeling behorend model A danwel door andere door Onze minister goedgekeurde informatiedragers in te dienen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is gehouden de ingevolge deze regeling verkregen gegevens ter beschikking te stellen van Onze minister.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Overtreding van de bepalingen vervat in de artikelen 1 en 3 vormt een strafbaar feit in de zin van artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K 258).

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking binnenvaart.

Deze regeling wordt met de toelichting doch zonder het model in de Staatscourant geplaatst.

Het model ligt ter inzage ten kantore van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

's-Gravenhage, 15 december 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven