Sociaal Statuut privatisering ROI

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 31-12-1992 t/m 31-01-2005

Sociaal Statuut privatisering ROI

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, vierde lid van de Wet Stichting ROI.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit verstaat onder:

Stichting ROI:

de Stichting ROI voorheen het Rijks Opleidingsinstituut;

Overgangsdatum:

de datum van oprichting van de Stichting ROI;

personeelslid:

degene die op de dag van de overgangsdatum in dienst is bij het Rijks Opleidingsinstituut, hetzij als ambtenaar, hetzij op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;

functie:

het samenstel van werkzaamheden waarmee een personeelslid op de dag voorafgaande aan de overgangsdatum, overeenkomstig hetgeen hem opgedragen door het daartoe bevoegde gezag, is belast;

BBRA 1984:

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (Stb. 1983, 571);

ARAR:

Algemeen Rijksambtenarenreglement (Stb. 1931, 248);

AOB:

Arbeidsovereenkomstenbesluit (Stb. 1931, 354);

Centrales:

de Algemene centrale van Overheidspersoneel, de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel, het Ambtenarencentrum en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen;

CAO:

Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Uiterlijk twee maanden voor de overgangsdatum ontvangt het personeelslid als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de machtigingswet Stichting ROI een mededeling namens de minister van Binnenlandse Zaken dat zijn dienstverband bij het Rijks Opleidingsinstituut van rechtswege wordt beëindigd en dat hij met ingang van de overgangsdatum van rechtswege in dienst zal treden van de Stichting ROI. De mededeling bevat informatie omtrent de aard van het dienstverband met de stichting ROI, de functie die het personeelslid vanaf de overgangsdatum zal vervullen, het salaris dat hij zal genieten en de overige arbeidsvoorwaarden die voor hem zullen gelden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Er komt geen arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de machtigingswet Stichting ROI tot stand met het personeelslid:

  • a. dat binnen 1 jaar, te rekenen vanaf de overgangsdatum, op grond van het bepaalde in de Algemene burgerlijke pensioenwet ouderdomspensioengerechtigd wordt dan wel binnen deze periode recht op een uitkering verkrijgt ingevolge de Wet uitkering wegens vervroegd uittreden (Stb. 1984, 273) en schriftelijk kenbaar maakt van dit recht gebruik te zullen maken;

  • b. waarvan op de dag voorafgaand aan de overgangsdatum op grond van de uitslag van een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 38 van het ARAR, dan wel artikel 31c van het AOB is gebleken dat hij verkeert in een toestand van blijvende ongeschiktheid voor de vervulling van de functie;

  • c. dat voor de overgangsdatum is geplaatst op de herplaatsingslijst als bedoeld in artikel 96, eerste lid, van de Leidraad personele gevolgen organisatieveranderingen 1990;

  • d. waarmee op grond van individuele overeenstemming andere afspraken met het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gemaakt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De beloning van het personeelslid, dat is overgegaan naar de Stichting ROI en in verband met het bepaalde in artikel 4 van de machtigingswet Stichting ROI een functie bij de stichting ROI vervult, vindt plaats volgens de bij die functie behorende salariëring, welke geldt krachtens de CAO.

 • 2 Aan het personeelslid, dat is overgegaan naar de Stichting ROI en bij de Stichting ROI binnen een termijn van 5 jaar na de overgangsdatum een nettobeloning ontvangt die minder bedraagt dan het nettosalaris dat hij voor de datum van overgang ontving, wordt gedurende maximaal vijf jaar het nettosalaris gegarandeerd dat hij op de dag voorafgaande aan de datum van verzelfstandiging genoot.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Met ingang van de overgangsdatum verkrijgt het personeelslid met wie een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet Stichting ROI is gesloten, ter zake van de ouderdoms- en nabestaandenpensioenvoorziening aanspraken jegens een door de stichting ROI aan te wijzen instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) die in totaliteit gelijkwaardig is aan die welke het personeelslid op de laatste dag voor de overgangsdatum heeft jegens het Algemeen burgerlijk pensioenfonds krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1966, 6).

 • 2 De in het eerste lid bedoelde instelling wordt door de Stichting ROI uiterlijk op de overgangsdatum aangewezen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Vergoedingen inzake reiskosten woon-werkverkeer, onkosten dienstreizen, telefoonkosten, representatiekosten, verhuiskosten, studiefaciliteiten, BZB en EHBO vinden na de overgangsdatum plaats conform hetgeen terzake met de centrales is overeengekomen en zal worden neergelegd in een aanhangsel dat bij de CAO zal worden gevoegd. De in dit aanhangsel neergelegde afspraken zullen gelden voorzolang de Stichting ROI met de ondernemingsraad nog geen Stichting ROI regeling tot stand heeft gebracht.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Voor medewerkers die tot 1 februari 1992 hebben gespaard volgens de tot die datum voor hen geldende Premiespaarregeling Rijksambtenaren wordt een overgangsregeling getroffen in overleg met die medewerkers.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Op het personeelslid, dat is overgegaan naar de Stichting ROI, en met wie vóór de overgangsdatum met toepassing van de artikelen 16 tot en met 20d, artikel 33a dan wel artikel 34 tot en met 34d ARAR, buitengewoon verlof is verleend dat op de overgangsdatum niet is beëindigd, behoudt het recht op het nog niet genoten gedeelte van dat buitengewoon verlof, onder handhaving van de afspraken die daarover met hem vóór de overgangsdatum zijn gemaakt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De Regeling wachtgeld en uitkering na privatisering is van toepassing.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er zal een CAO worden afgesloten tussen de Stichting ROI en de centrales.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Sociaal Statuut privatisering ROI.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet Stichting ROI. De tekst van dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 1992

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven