Bezwarenregeling privatisering ROI

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 31-12-1992 t/m 31-01-2005

Bezwarenregeling privatisering ROI

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, zesde lid, van de Wet Stichting ROI,

Besluit:

I. De commissie

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er is een bezwarencommissie, hierna te noemen de commissie, welke tot taak heeft advies uit te brengen aan de minister over een bezwaar van een personeelslid van het ROI als bedoeld in artikel 5, zesde lid van de Wet Stichting ROI.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • a De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die worden benoemd door de minister.

 • b De benoeming van de voorzitter geschiedt door de minister op basis van een gezamenlijke voordracht van de directeur ROI en de dienstcommissie ROI van een persoon die niet werkzaam is bij het ROI.

 • c De benoeming van de leden geschiedt als volgt:

  • a Eén lid wordt benoemd door de minister op voordracht van de directeur van het ROI;

  • b Eén lid wordt benoemd door de minister op voordracht van de dienstcommissie ROI.

  • d Voorts worden, op dezelfde wijze als genoemd onder b. en c., een plaatsvervangend voorzitter en twee plaatsvervangende leden benoemd.

  • e De directeur wijst in overleg met de voorzitter een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • a De commissie komt met twee leden of plaatsvervangend leden, alsmede de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bijeen.

 • b De commissie stelt haar advies vast bij meerderheid van stemmen.

 • c De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. De (plaatsvervangend) voorzitter, de (plaatsvervangend) leden en de (plaatsvervangend) secretaris zijn gehouden tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de behandeling van de bezwaren de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moeten kunnen vermoeden.

II. De procedure

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • a Een personeelslid kan binnen een maand na het inwerkingtreden van de Wet Stichting ROI bezwaar maken tegen de overgang in dienst van het geprivatiseerde ROI.

 • b Een bezwaar wordt schriftelijk ingediend en met redenen omkleed. Het wordt gericht aan de minister en ingediend bij de directeur. Deze zendt het bezwaar binnen 14 dagen na ontvangst door naar de commissie en doet daarvan mededeling aan het personeelslid.

 • c Indien sprake is van een kennelijke onvolkomenheid in de arbeidsvoorwaarden die voor het personeelslid ingevolge de arbeidsovereenkomst zouden gelden draagt de directeur zelf zorg voor verbetering van de onvolkomenheid. Hij zendt het bezwaar van het personeelslid uitsluitend nog door aan de commissie indien het personeelslid na mededeling van de wijziging te kennen heeft gegeven het bezwaar te handhaven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • a De commissie is bevoegd alle inlichtingen in te winnen die zij voor de behandeling van de ingediende bezwaren nodig acht. Dit houdt onder meer in dat zij bevoegd is ieder personeelslid van het ROI te horen en kennis te nemen van alle op een bezwaar betrekking hebbende stukken.

 • b Het personeelslid dat bezwaar heeft ingediend kan desgewenst het bezwaar toelichten voor de commissie eventueel vergezeld van een raadsman.

 • c Het personeelslid dat het bezwaar heeft ingediend wordt in de gelegenheid gesteld om van alle stukken en bescheiden, op de zaak betrekking hebbend, eventueel vergezeld van een raadsman, kennis te nemen.

 • d De commissie kan afzien van het houden van een zitting, indien zij zich op grond van de ter beschikking staande stukken voldoende geïnformeerd acht, tenzij het betrokken personeelslid te kennen heeft gegeven het bezwaar mondeling te willen toelichten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • a De commissie zendt een aan haar doorgestuurd bezwaarschrift zo spoedig mogelijk, vergezeld van haar advies aan de minister. Gelijktijdig stuurt zij een afschrift van het advies van het betrokken personeelslid.

 • b Het advies bevat de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen en wordt ondertekend door de (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangend) secretaris.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • a De minister neemt binnen twee weken na verzending van het advies een beslissing met betrekking tot het ingediende bezwaar. Hierbij wordt mede het advies van de commissie betrokken. De beslissing wordt met redenen omkleed.

 • b De beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het betrokken personeelslid.

  Afschriften van de beslissing worden gezonden aan de commissie en aan de directeur.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Bezwarenregeling privatisering ROI.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet Stichting ROI. De tekst van dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 1992

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven