Wijziging Regeling gratificatie bij ambtsjubileum

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2014.]
Geldend van 24-12-1992 t/m heden

Wijziging Regeling gratificatie bij ambtsjubileum

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 79, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 51, derde lid, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit en artikel 114, derde lid van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal;

Besluit:

Artikel II

Diensttijd opgebouwd bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen tot uiterlijk de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft diensttijd in de zin van de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het in de Staatscourant is geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
De

directeur-generaal management en personeelsbeleid,

H. A. P. M. Pont

Terug naar begin van de pagina