Regeling openbaarheid van bestuur, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 12-12-1992 t/m heden

Regeling openbaarheid van bestuur, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende dat de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703) aanleiding geeft tot het vaststellen van een regeling ter uitvoering van die wet met betrekking tot het beleidsterrein van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur (Stcrt. 1992, 84);

Besluit:

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

wet:

Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703);

gemachtigd ambtenaar:

ambtenaar die door de minister tot het beslissen over verzoeken om informatie is gemachtigd; informatiepunt: persoon of plaats binnen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en binnen de daaronder ressorterende instellingen, diensten of bedrijven waar informatie kan worden verkregen;

minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

 • 1 Er is een register waarin worden opgenomen:

  • a. de onder verantwoordelijkheid van de minister werkzame instellingen, diensten en bedrijven en

  • b. de niet-ambtelijke adviescommissies met taken betreffende het beleidsterrein van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 2 Het register vermeldt de namen, adressen en informatiepunten van de instellingen, diensten en bedrijven van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 3 Het register ligt voor een ieder ter inzage bij de Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 4 Met het bijhouden van het register is belast de Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen.

Artikel 4

 • 1 De informatiepunten voor de in het register vermelde instellingen, diensten en bedrijven worden aangewezen door de leiding daarvan.

 • 2 De informatiepunten bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn vermeld in deel 1 van het register als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Hoofdstuk II. Informatie op verzoek

Artikel 5

 • 1 Het behandelen van verzoeken om informatie en vragen daaromtrent geschiedt door de dienstonderdelen die met de voorlichting zijn belast, voor zover het niet door de minister zelf geschiedt, of door hen in bepaalde gevallen aan anderen is opgedragen.

 • 2 Het in het eerste lid gestelde doet geen afbreuk aan de uit de normale taakuitoefening voortvloeiende plicht van de ambtenaar om aan particuliere personen en instanties met wie hij door zijn functie in contact komt, informatie op verzoek te verschaffen over de daarbij aan de orde zijnde aangelegenheden.

Artikel 6

De in artikel 5 bedoelde dienstonderdelen en ambtenaren leiden een verzoek om informatie ter beslissing door naar de gemachtigd ambtenaar indien zij:

 • a. in geval van een verzoek om informatie van oordeel zijn dat het verzoek op grond van de bij of krachtens de wet gestelde regels niet kan worden ingewilligd en de verzoeker om een schriftelijke beslissing vraagt;

 • b. weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat de geldende voorschriften ruimte laten voor verschillende uitleg over de vraag of een verzoek om informatie al dan niet behoort te worden ingewilligd:

 • c. weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat inwilliging of weigering van een verzoek om informatie belangrijke maatschappelijke of politieke gevolgen kan hebben.

Artikel 7

De gemachtigd ambtenaar legt een verzoek om informatie aan de minister voor indien inwilliging of afwijzing daarvan belangrijke maatschappelijke of politieke gevolgen kan hebben.

Artikel 8

 • 1 Als het document waarin de gevraagde gegevens zijn neergelegd berust onder de minister, maar het betrokken document tot stand is gekomen onder (eerste) verantwoordelijkheid van een andere minister, wordt de beslissing op het verzoek om informatie niet genomen nadat met de andere minister is overlegt.

 • 2 Leidt het overleg tot de slotsom dat de beslissing op het verzoek om informatie beter kan worden genomen door de andere minister, dan wordt de verzoeker naar hem verwezen. In het geval van een schriftelijk verzoek wordt dit doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de verzoeker.

Hoofdstuk III. Informatie uit eigener beweging

Artikel 9

Over openbaarmaking van adviezen van ambtelijke dan wel gemengd samengestelde adviescommissies werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister, beslist de minister onverminderd het bepaalde in artikel 4, tweede lid, onder g, van het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers (Stb. 1979, 246).

Artikel 10

De openbaarmaking van adviezen van niet-ambtelijke adviescommissies en het doen van mededeling daarvan in de Staatscourant geschieden door de zorg van de minister.

Artikel 11

Adviezen, nota's en rapporten die gezien hun omvang daarvoor in aanmerking komen, worden eventueel voorzien van een tevens voor openbaarmaking bestemde samenvatting.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 12

De Beschikking Openbaarheid Bestuur, Landbouw en Visserij, van 11 april 1980, No. J. 1497 (Stcrt. 1980, 79), wordt ingetrokken.

Artikel 13

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

 • 2 Van de bekendmaking in de Staatscourant zal afschrift worden gezonden aan de Minister-President.

Artikel 14

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling openbaarheid van bestuur, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

's-Gravenhage, 9 december 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor deze: De

plv. secretaris-generaal

,

M. Brabers

Naar boven