Regeling bezwarenprocedure functiewaardering personeel BVE en AOC

[Regeling vervallen per 18-06-2003.]
Geldend van 14-12-1994 t/m 17-06-2003

Regeling bezwarenprocedure functiewaardering personeel BVE en AOC

De minister van onderwijs en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij;

Gelet op de artikelen I-A8, derde lid, en I-P2, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110),

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 18-06-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ‘instelling’:

een instelling als bedoeld in artikel I-A1, onder d4, d5, d6, d14, d15, d17 en d18 van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel;

b. ‘bezwarencommissie’:

de bezwarencommissie bedoeld in artikel 2 van dit besluit.

Artikel 2. Bezwarencommissie

[Vervallen per 18-06-2003]

 • 1 Het bevoegde gezag van de instelling stelt een bezwarencommissie functiewaardering in.

 • 2 De bevoegde gezagsorganen van twee of meer instellingen kunnen een gezamenlijke bezwarencommissie instellen.

Artikel 3. Functiewaarderingsprocedure

[Vervallen per 18-06-2003]

 • 1 Het bevoegd gezag van de instelling deelt ieder personeelslid de bij zijn functie behorende functiewaardering schriftelijke mede.

 • 2 Het bevoegd gezag stelt op verzoek alle noodzakelijke informatie met betrekking tot deze functiewaardering aan het personeelslid ter beschikking. Het personeelslid kan het bevoegd gezag met redenen omkleed verzoeken de functiewaardering te heroverwegen.

 • 3 Het bevoegd gezag deelt binnen drie maanden na ontvangst van het in de tweede volzin van het vorige lid genoemde verzoek het personeelslid schriftelijke de uitkomst van de heroverweging mede. Het bevoegd gezag vermeldt daarbij waarom de functiewaardering al dan niet is aangepast, alsmede de beroepsmogelijkheid van artikel 4.

Artikel 4. Taak van de bezwarencommissie

[Vervallen per 18-06-2003]

 • 1 Het personeelslid dat het niet eens is met de uitkomst van de heroverweging kan binnen zes weken met redenen omkleed bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.

 • 2 Het bevoegd gezag zendt binnen 14 dagen het bezwaar voor advies aan de bezwarencommissie.

 • 3 De bezwarencommissie toetst de uitkomst van de heroverweging en adviseert het bevoegd gezag.

 • 4 De bezwarencommissie zendt het advies aan het bevoegd gezag met een voor betrokkene bestemd, gewaarmerkt afschrift.

 • 5 Het bevoegd gezag neemt na ontvangst van het advies een definitieve beslissing en deelt de definitieve beslissing binnen tien weken na ontvangst van het advies schriftelijk met redenen omkleed aan het personeelslid mede.

Artikel 5. Samenstelling van de bezwarencommissie

[Vervallen per 18-06-2003]

 • 1 De bezwarencommissie bestaat uit een voorzitter tevens lid en twee leden, en hun plaatsvervangers.

 • 2 De voorzitter en diens plaatvervanger worden benoemd door het bevoegd gezag in overeenstemming met het georganiseerd overleg op instellingsniveau.

 • 3 De voorzitter van een gezamenlijke bezwarencommissie en diens plaatsvervanger worden benoemd door de bevoegde gezagsorganen van de betrokken instellingen in overeenstemming met het overkoepelend georganiseerd overleg op instellingsniveau.

 • 4 De voorzitter wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan op voordracht van het bevoegd gezag of van de bevoegde gezagsorganen en een lid en een plaatsvervangend lid op voordracht van de centrales van overheids- en onderwijspersoneel.

 • 5 Leden en plaatsvervangend leden die in dienst zijn van de instelling, waarvan het bevoegd gezag advies gevraagd heeft, onthouden zich in voorkomende gevallen van deelname aan de werkzaamheden van de bezwarencommissie.

Artikel 6. Werkwijze van de bezwarencommissie

[Vervallen per 18-06-2003]

De bezwarencommissie legt de regeling van haar werkzaamheden vast in een reglement. Hierin dient in ieder geval een regeling te worden opgenomen met betrekking tot de toepassing van artikel 5, vijfde lid.

Artikel 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-06-2003]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling bezwarenprocedure functiewaardering personeel BVE en AOC’.

 • 3 De regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van Onderwijs en Wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina