Besluit overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Almere van enige weggedeelten en fietspaden

Geldend van 01-03-1993 t/m heden

Besluit van 7 december 1992, houdende overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de Gemeente Almere van enige in die gemeente gelegen weggedeelten en fietspaden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken van 17 juni 1992, nr. F092/876, Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur en van Verkeer en Waterstaat van 27 april 1992, nr. RJI 120178, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, en van de Staatssecretaris van Financiën van 23 november 1992, nr. DOM 92/3455-Z92/640, Directie der Domeinen, Afdeling Inspecties en Rentambten;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Wet van 6 juli 1983 tot instelling van de gemeenten Almere en Zeewolde (Stb. 328);

Gehoord de Raad van de Gemeente Almere (brief van 18 september 1991, kenmerk 17919-GW);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit in eigendom, beheer en onderhoud over op de Gemeente Almere.

De wegpercelen, kadastraal bekend Gemeente Almere.

Weg naam

Kad. perc. nrs.

Oppervlakte

PAMPUSWEG

F

37

GED

13267

CA

 

F

187

GED

32241

CA

 

F

202

GED

107367

CA

 

F

202

GED

     
 

F

202

GED

     
 

F

220

GED

442

CA

 

F

220

GED

1068

CA

 

F

220

GED

4429

CA

 

F

316

GED

580

CA

KIEVITSWEG

C

187

GED

10270

CA

 

C

188

GED

6311

CA

 

C

192

GED

2036

CA

LIJSTERWEG

C

333

 

42871

CA

 
 

C

333

       

NOORDERDREEF

G

2420

 

19980

CA

 
 

K

1366

GED

1150

CA

 

K

1367

 

14966

CA

 

OUDE WATERLANDSE WEG

G

2415

 

42483

CA

 
 

G

2418

 

24908

CA

 
 

C

370

 

18313

CA

 
 

G

2411

 

26609

CA

 

KEMPHAANWEG/MEENTWEG

C

527

 

13217

CA

 
 

C

529

 

6182

CA

 

KRAANVOGELWEG

C

241

GED

69415

CA

 

C

221

 

7590

CA

 
 

C

241

GED

     
 

C

243

GED

47166

CA

 

C

243

GED

     
 

C

182

GED

14540

CA

 

C

243

GED

     

KLUUTWEG

C

378

 

49888

CA

 
 

C

378

       
 

C

378

       
 

C

378

       
 

C

408

GED

9037

CA

 

C

413

GED

9431

CA

KEMPHAANWEG

C

166

GED

10888

CA

VINKWEG

C

195

GED

24638

CA

 

C

193

GED

524

CA

 

C

195

GED

     

∗ GROOTTE PLUSMINUS

Een en ander met inbegrip van de op- en afritten, wegverhardingen, bermen, wegstrookbeplantingen, in de bermen en wegstrookbeplantingen gelegen fietspaden, glooiingen, wegslootgedeelten, duikers en de brug in de Kraanvogelweg over de Hoge Vaart.

Artikel 2

 • 1 De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit in beheer en onderhoud over de Gemeente Almere:

  De verharding van:

  • a. de weg en het fietspad op de Oostvaardersdijk tussen de Grote Vaartweg en de IJmeerdijk, met inbegrip van het dek van de brug nabij het gemaal, plaatselijk bekend als de Blocq van Kuffeler en de op de dijk gelegen parkeerplaatsen, alsmede de op de strekdam gelegen weg nabij het gemaal,

  • b. de weg op de IJmeerdijk vanaf de Oostvaardersdijk tot aan het einde van de openbare weg nabij de spoorbaan, met inbegrip van de op de dijk gelegen parkeerplaatsen,

  • c. het fietspad op de IJmeerdijk vanaf de Oostvaardersdijk tot aan de parallelweg van rijksweg 6 (Muiderberg-Lelystad-Emmeloord),

  • d. de fietspaden vanaf de IJmeerdijk gelegen op het Muiderstrand doorgaand over het Zilverstrand en aansluitend op het fietspad van de Gooimeerdijk.

 • 2 In de onder a, b en c van dit artikel genoemde wegen en fietspaden zijn begrepen alle op- en afritten waarvan het begin of eindpunt is gelegen op de eigendomsgrens van het Heemraadschap Fleverwaard.

 • 3 De bermen, grenzend aan de verhardingen van de in het eerste lid omschreven weggedeelten gaan in beheer gerekend 1 meter uit de kant van de verharding - in de zin van de Wegenwet (Stb. 1930, 342) - op de Gemeente Almere over met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.

 • 4 Het beheer en onderhoud van de in het eerste en tweede lid omschreven werken gaan over voor zoveel deze bij het Rijk berusten.

Artikel 3

Voor zover op de dag van de eigendomsoverdracht nog niet uitgevoerd, verricht het Rijk (Rijkswaterstaat, Directie Flevoland) voor zijn rekening de werkzaamheden, die zijn opgenomen in de afwerkprogramma’s van het Rijk, waarvan de inhoud aan de gemeente bekend is.

Artikel 4

De Gemeente Almere treedt door de overgang in eigendom, beheer en onderhoud, dan wel in beheer en onderhoud, van de in de artikelen 1 en 2 omschreven werken tegenover derden in de rechten en verplichtingen van het Rijk te dier zake.

Artikel 5

De overgang in eigendom, beheer en onderhoud, dan wel in beheer en onderhoud op de Gemeente Almere van de in de artikelen 1 en 2 omschreven werken geschiedt om niet.

Artikel 6

Aan de Gemeente Almere zal een over vijf jaar aflopende gewenningsbijdrage worden toegekend tot een totaal bedrag van f 743.499.

Artikel 7

Voor zover de op de Gemeente Almere in eigendom, beheer en onderhoud overgaande wegen aan een zijde dan wel aan weerszijden grenzen aan percelen, die niet in eigendom op de gemeente overgaan, wordt de begrenzing van de wegen gevormd door:

 • a. de hartlijn van de aan de weg grenzende wegsloot dan wel wegsloten, met dien verstande, dat voor de gemeente het beheer zich uitstrekt tot de niet aan de wegzijde gelegen insteek van de sloot of sloten;

 • b. de aan de wegzijde gelegen insteek van de hoofdafvoerleiding of vaart.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Het Oude Loo, 7 december 1992

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de twaalfde januari 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina