Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (vrijstellingen prestaties van onderwijskundige aard en van sociale of culturele aard)

Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-07-1993 t/m heden

Besluit van 4 december 1992, tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (vrijstellingen prestaties van onderwijskundige aard en van sociale of culturele aard)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 1991, nr. WV91/443, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel 11, eerste lid, aanhef, onderdeel f en onderdeel o, 2°, en artikel 39 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 329);

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 1992, nr. WO6.91.728);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 1992, nr. WV 92/194, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Artikel I, onderdeel C, vindt op verzoek geen toepassing ten aanzien van prestaties van onderwijsinstellingen, voor zover ter zake van onderwijsprestaties vóór 1 juli 1993 een overeenkomst is gesloten voor een tijdvak dat is aangevangen vóór 1 juli 1993 en dat niet langer is dan één jaar.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel C, en IV, die in werking treden met ingang van 1 juli 1993.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Het Oude Loo, 4 december 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de zeventiende december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven