Aanwijzing opsporingsambtenaren Vleeskeurings- en Destructiewet

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-01-1993 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren Vleeskeurings- en Destructiewet

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de artikelen 1, onder 4 en 17, eerste lid, onder 2, van de Wet op de economische delicten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

De hierna volgende ambtenaren worden aangewezen als opsporingsambtenaar belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Vleeskeuringswet (Stb. 1958, 72) en de Destructiewet (Stb. 1957, 84), voorzover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten:

  • a. de Veterinaire Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid:

  • b. de Veterinaire Inspecteurs van de Volksgezondheid en de daaraan toegevoegde Toegevoegde Veterinaire Inspecteurs en Controleurs in algemene dienst;

  • c. de regionale Veterinaire Inspecteurs van de Volksgezondheid en de daaraan toegevoegde Adjunct-Inspecteurs, toegevoegde Inspecteurs, Hoofdcontroleurs en Controleurs.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

De aanwijzing van de onder artikel 1 genoemde ambtenaren vindt plaats, nadat de Procureur-Generaal fungerend directeur van Politie te 's-Gravenhage de geschiktheid voor de uitoefening van de functie van opsporingsambtenaar heeft vastgesteld voor wat betreft politievakkennis en betrouwbaarheid.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

Ambtenaren aangewezen als opsporingsambtenaar op grond van de beschikking van 13 mei 1986, no. 573/2-86. Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht worden geacht te hebben voldaan aan het vereiste ten aanzien van de politievakkenis.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

De beschikking van 13 mei 1986, no. 573/286, Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht, Stcrt. 93 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking op 1 januari 1993.

's-Gravenhage, 4 december 1992

De

Minister

voornoemd,
Namens de minister,
Het

Hoofd van de Directie Politie

H.P. Wooldrik

Terug naar begin van de pagina