Wijzigingswet Wet op de kansspelen betreffende sportprijsvragen en de lotto

Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 12-12-1992 t/m heden

Wet van 3 december 1992, tot wijziging van bepalingen van de Wet op de kansspelen betreffende sportprijsvragen en de lotto

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een herstructurering van de verkooporganisatie alsmede een grotere flexibiliteit in de bedrijfsvoering mogelijk te maken van de rechtspersoon aan welke vergunning is verleend krachtens de artikelen 16 en 27b van de Wet op de kansspelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

Binnen twee jaren nadat deze wet in werking is getreden zenden Onze Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een rapport aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende de werking van deze wet en de op basis daarvan verleende vergunningen.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 3 december 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Uitgegeven de tiende december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven