Wijzigingsbesluit Wet tarieven in burgerlijke zaken

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-01-1993 t/m 31-10-2010

Besluit van 26 november 1992, tot wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 29 september 1992, Directie Ontwikkeling Rechtspleging, DOR/JZ nr. 231487/892;

Overwegende, dat het wenselijk is de hoogte van de bij de burgerlijke gerechten te heffen rechten aan te passen aan het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie;

Gelet op artikel 1 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (Stb. 1960, O541);

De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 1992, no. W03.92.0450);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie a.i. van 18 november 1992, Directie Ontwikkeling Rechtspleging, nr. 261986/892;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Ten aanzien van rechten die verschuldigd zijn geworden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft het recht zoals het voor die datum gold van toepassing.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 26 november 1992

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtste december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven