Vrijstellingsregeling Regeling zuigelingenvoeding (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-12-1992 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling Regeling zuigelingenvoeding (Warenwet)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Overwegende, dat het gewenst is op korte termijn de handel in volledige zuigelingenvoeding en in opvolgzuigelingenvoeding toe te staan die voldoen aan de Richtlijn van de Commissie van 14 mei 1991 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (91/321/EEG) (PbEG L 175);

Gelet op artikel II, derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358) jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 18 november 1992 met nummer 14633/(3)5;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van de artikelen 2, 4, eerste lid, onder a, b en d, en tweede lid, 5, vierde lid, 7, 8 en 9, eerste lid, van de Regeling Zuigelingenvoeding (Warenwet) (Stcrt. 1987, 136), voor die zuigelingenvoeding die voldoet aan de Richtlijn van de Commissie van 14 mei 1991 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (91/321/EEG) (PbEG L175).

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 december 1992.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Vrijstellingsregeling Regeling zuigelingenvoeding (Warenwet).

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
de

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

S. van Hoogstraten

Terug naar begin van de pagina