Wijzigingswet Algemene burgerlijke pensioenwet, enz.

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 13-11-2007

Wet van 23 november 1992, tot wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet, de Spoorwegpensioenwet en de Algemene militaire pensioenwet in verband met invoering van een weduwnaarspensioen op dezelfde voet en voorwaarden als het weduwenpensioen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het thans in de Algemene burgerlijke pensioenwet, de Spoorwegpensioenwet en de Algemene militaire pensioenwet bestaande onderscheid tussen mannen en vrouwen ongedaan te maken wat betreft de rechten die bij hun overlijden bestaan voor hun nabestaanden, alsmede de beperkende voorwaarden op te heffen die thans zijn verbonden aan de verkrijging van een recht op weduwnaarspensioen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Alle pensioenen toegekend krachtens de artikelen G 3 en U 34 van de Algemene burgerlijke pensioenwet dan wel krachtens de artikelen G 3 en U 27 van de Spoorwegpensioenwet en de artikelen G 2 en Y 16 van de Algemene militaire pensioenwet, zoals die artikelen luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, worden, voor zover zij op dat tijdstip worden genoten, met ingang van dat tijdstip aangemerkt als te zijn toegekend krachtens artikel G 1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, respectievelijk artikel G 1 van de Spoorwegpensioenwet en artikel G 1 van de Algemene militaire pensioenwet.

Artikel V

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

  • 1 Geen recht op pensioen ingevolge deze wet ontstaat, indien op de datum van overlijden van de vrouwelijke ambtenaar, gewezen ambtenaar of gepensioneerde ambtenaar in een overigens overeenkomstig geval geen recht op weduwenpensioen of bijzonder weduwenpensioen zou zijn ontstaan ingevolge het overlijden van een mannelijke ambtenaar, gewezen ambtenaar of gepensioneerde ambtenaar.

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de overledene een deelgenoot, gewezen deelgenoot of gepensioneerd deelgenoot is, dan wel een militair, gewezen militair of een gepensioneerd militair.

  • 3 Het pensioen waarop ingevolge deze wet recht ontstaat in verband met een overlijden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, wordt berekend als of het recht ontstaan is op de datum van overlijden.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Ten aanzien van de aanspraken op nabestaandenpensioen die ingevolge deze wet worden verkregen, vangt de termijn van vijf achtereenvolgende jaren, bedoeld in artikel I4 van de Algemene burgerlijke pensioenwet en in artikel I4 van de Spoorwegpensioenwet en in artikel I4 van de Algemene militaire pensioenwet, niet eerder aan dan op de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

  • 1 Indien ingevolge deze wet een nabestaandenpensioen of bijzonder nabestaandenpensioen wordt toegekend, terwijl aan hetzelfde overlijden wezenpensioen is ontleend, wordt het wezenpensioen herberekend.

  • 2 Indien het nabestaandenpensioen of bijzonder nabestaandenpensioen met terugwerkende kracht wordt toegekend en het wezenpensioen wordt herberekend, wordt het te veel betaalde wezenpensioen over de periode waarop de terugwerkende kracht betrekking heeft, niet teruggevorderd.

Artikel IX

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1986.

Artikel X

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

De tekst van de Algemene burgerlijke pensioenwet, de Spoorwegpensioenwet en de Algemene militaire pensioenwet wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 november 1992

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de vijftiende december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven