Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het gewenst is de risico's als gevolg van het opvissen van explosieven te beperken door middel van een financiële tegemoetkoming aan vissers die een opgevist explosief onmiddellijk onschadelijk laten maken:

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Nederlandse visserijzone:

de Nederlandse territoriale zee alsmede het Nederlandse deel van het continentale plat van de Noordzee;

b. visserij:

de visser van een Nederlands vissersvaartuig of van een vissersvaartuig dat geregistreerd staat in een der andere Lid-Staten van de EEG en dat gerechtigd is in de Nederlandse visserijzone te vissen;

c. explosief:

een explosief of een explosiegevaarlijk onderdeel daarvan dat als gevolg van oorlogshandelingen in de Eerste of Tweede Wereldoorlog in zee is geraakt:

d. budget:

het bedrag dat binnen de Rijksbegroting van enig jaar voor het doel van deze regeling beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 2. Bijdrage; doelgroep en hoogte

 • 1 Een visser die binnen de Nederlandse visserijzone – maar buiten een munitie-stortplaats of oefengebied van het Ministerie van Defensie – een explosief heeft opgevist, komt in aanmerking voor een bijdrage, indien hij overeenkomstig artikel 3 onmiddellijk gelegenheid geeft het explosief onschadelijk te maken.

 • 2 De bijdrage voor een opgevist explosief bedraagt € 181,51 bruto met de volgende beperkingen:

  • a. indien binnen één kalenderweek, beginnende op maandag, door één en hetzelfde vissersvaartuig meer dan één explosief wordt opgevist, bedraagt de bijdrage voor ieder meerder explosief € 45,38 bruto;

  • b. voor explosieven die binnen één kalenderjaar door één en hetzelfde vissersvaartuig worden opgevist, wordt ten hoogste € 2.268,90 bijdrage toegekend.

Artikel 3. De vereiste medewerking aan onschadelijkmaking

Voor toekenning van de bijdrage wordt vereist dat de visser:

 • a. het opvissen van een explosief onmiddellijk aan de Directeur Kustwacht, bedoeld in artikel 14 van de Regeling organisatie Kustwacht Nederland, meldt teneinde assistentie van het Ministerie van Defensie en de Kustwacht te verkrijgen;

 • b. bij de melding de volgende informatie geeft:

  • 1. nationaliteit van het vaartuig alsmede lettertekens en nummer of roepnaam.

  • 2. geografische positie van het vaartuig bij het opvissen.

  • 3. zo duidelijk mogelijke beschrijving van het explosief.

  • 4. getroffen maatregelen:

 • c. aan het Ministerie van Defensie gelegenheid geeft het explosief op zee over te nemen of aan boord van het vissersvaartuig onschadelijk te maken; en

 • d. eventuele aanwijzingen over de behandeling van het explosief van de Directeur Kustwacht, bedoeld in artikel 14 van de Regeling organisatie Kustwacht Nederland, of het Ministerie van Defensie opvolgt.

Artikel 4. Aanvraag, toekenning en uitkering

 • 1 De melding, bedoeld in artikel 3, wordt tevens aangemerkt als een aanvraag van de visser om een bijdrage. De Directeur Kustwacht bedoeld, in artikel 14 van de Regeling organisatie Kustwacht Nederland, geeft de aanvraag schriftelijk ter behandeling door aan de hoofdingenieur-directeur van de directie Zee en Delta van Rijkswaterstaat.

 • 2 De hoofdingenieur-directeur deelt de visser binnen één maand na de aanvraag schriftelijk zijn beslissing mede.

 • 3 Indien de hoofdingenieur-directeur tot toekenning beslist, voegt hij een declaratieformulier bij de mededeling. De visser dient het declaratieformulier binnen één maand na ontvangst ervan bij de hoofdingenieur-directeur in.

 • 5 De hoofdingenieur-directeur keert de bijdrage binnen twee maanden na ontvangst van het ingevulde declaratie-formulier uit.

Artikel 5. Budgettaire beperkingen

 • 1 Een visser heeft geen aanspraak meer op een bijdrage, wanneer het budget op het moment van zijn aanvraag is uitgeput. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 2 Het budget is € 45.378,00 Indien voor volgende jaren een ander bedrag dan € 45.378,00 beschikbaar wordt gesteld, maakt de hoofdingenieur-directeur het afwijkende bedrag bekend door een Bericht aan zeevarenden en een Bekendmaking aan de Visserij, uit te geven door de Directeur Kustwacht, bedoeld in artikel 14 van de Regeling organisatie Kustwacht Nederland.

 • 3 Zodra de hoofdingenieur-directeur kan verwachten dat het budget voor het einde van het betreffende jaar zal zijn uitgeput, maakt hij die verwachting bekend op de wijze van het tweede lid.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 1991.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven