Instelling Bezwarencommissie Wet herverdeling wegenbeheer

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 26-11-1992 t/m 31-01-2005

Instelling Bezwarencommissie Wet herverdeling wegenbeheer

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat en Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende dat het in het kader van de herverdeling van het wegenbeheer en de daarmee samenhangende overgang van personeelsleden van de oude naar de nieuwe beheerder wenselijk is een bezwarencommissie in te stellen;

Gezien artikel 4.36 van het op 15 augustus 1990 door de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde Sociaal Statuut Herverdeling Wegenbeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er is een bezwarencommissie Wet herverdeling wegenbeheer als bedoeld in artikel 4.36 van het Sociaal Statuut Herverdeling Wegenbeheer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

de heer B. I. Blikman;

secretaris:

de heer J. van Leeuwen;

 • -

  namens Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen:

  leden:

  de heer Ir. C. Vellema en de heer R. R. Bitter;

  plv. lid:

  de heer Ir. C. D. van der Wildt.

 • -

  namens de Centrales van overheidspersoneel:

  leden:

  de heer R. Cornelisse en de heer P. Wiechmann.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 13 november 1992

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven