Wijziging Regeling kavelruil

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 17-11-1992 t/m 22-12-2004

Wijziging Regeling kavelruil

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 122 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

Gehoord de Centrale Landinrichtingscommissie;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling kavelruil (Stcrt. 1985, 218).]

Artikel II

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

  • 2 Op kavelruilen die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling bij de inspecteur Landinrichting in de provincie zijn aangemeld ten behoeve van de goedkeuring, bedoeld in artikel 1, tweede lid, blijven van toepassing artikel 2, tweede lid, onderdelen b en c, zoals deze luidden vóór de datum van inwerkingtreding van de onderhavige regeling.

  • 3 Het bepaalde in het tweede lid vindt slechts toepassing indien de ruilverkavelingsovereenkomsten van de aangemelde kavelruilen binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van de onderhavige regeling ter goedkeuring, bedoeld in artikel 1, tweede lid, aan de Directeur van de Landinrichtingsdienst zijn aangeboden.

's-Gravenhage, 12 november 1992

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor deze: De

plv. secretaris-generaal

,

M. Brabers

Naar boven