Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1993

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1993

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 22 oktober 1992, SEA/19187);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) betreffende het jaar 1993.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet.

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op de kosten die ziekenfondsen in het jaar 1993 in het kader van de uitvoering van de Ziekenfondswet maken ten aanzien van verstrekkingen en vergoedingen.

1.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • A Als basis voor de in 1993 ten laste van de Algemene Kas besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen in de ziekenfondsverzekering dient een bedrag van ƒ 12.640.000.000. Bij de berekening van dit bedrag is rekening gehouden met de door de ziekenfondsen in 1993 te innen nominale premie. Daarbij is gerekend met een nominale premie van ƒ 171,- per volwassen verzekerde per jaar, en van ƒ 85,50 per medeverzekerd kind per jaar tot een maximum van 2 kinderen per verzekeringseenheid.

  Het in de eerste volzin genoemde bedrag is gebaseerd op een macro-verzekerdenaantal dat als volgt is vastgesteld.

  Uitgegaan is van de opgave van de ziekenfondsen op het formulier-04 over juli 1992. Het opgegeven totaal-aantal is opgehoogd met de geraamde stijging van de gemiddelde stand van de bevolking in 1993 ten opzichte van 1992 in de CBS-bevolkingsprognose (midden-variant).

 • B De budgetten van de ziekenfondsen worden voor alle verstrekkingen verdeeld door toepassing voor 100% van normatieve criteria. Geen enkel deel van het macro-verstrekkingenbudget wordt op andere gronden of wijze verdeeld.

  De Ziekenfondsraad bepaalt op grond van haar ter beschikking staande gegevens per verzekerde een normatief bedrag op basis van leeftijd en geslacht. Aan de ziekenfondsen wordt per verzekerde het normatieve bedrag uitgekeerd onder aftrek van de nominale premie, als genoemd in sub A.

 • C Op de besteedbare middelen, bedoeld sub A, vindt volledige nacalculatie plaats met betrekking tot het verschil tussen het werkelijke verzekerdenaantal in 1993 en het geraamde verzekerdenaantal dat ten grondslag heeft gelegen aan de berekening van het macro-verstrekkingenbudget. Deze nacalculatie geschiedt op basis van de normatieve bedragen per verzekerde (op basis van leeftijd en geslacht), onder aftrek van het bedrag van de nominale premie zoals genoemd sub A.

 • D Vervolgens wordt voor 90% verevening toegepast.

  Verevening wordt gedefinieerd als het verschil tussen enerzijds het budget, bepaald op basis van leeftijd en geslacht en anderzijds een verdeling waarbij verzekeraars op basis van de hun desbetreffende werkelijke, naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten per premie-equivalent een gelijk bedrag tekort komen c.q. overhouden.

 • E Daarna vindt nacalculatie plaats ter grootte van 75% van het verschil tussen enerzijds alle desbetreffende werkelijke en naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten van verstrekkingen en vergoedingen in 1993, ongeacht het jaar waarop ze betrekking hebben, onder aftrek van de opbrengst van de nominale premie 1993, en anderzijds het ingevolge de hiervoor beschreven systematiek aangepaste bedrag van de bedoelde besteedbare middelen. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder de opbrengst van de nominale premie verstaan de opbrengst van de nominale premies, berekend op basis van de sub A genoemde nominale premiebedragen.

 • F Nadat op basis van het sub A vastgestelde macro-verstrekkingenbudget de nacalculatie ingevolge het hierboven gestelde heeft plaatsgevonden, resteert het definitieve macro-budget aan besteedbare middelen. Dit bedrag, alsmede de wijze waarop dit tot stand is gekomen, wordt schriftelijk door de Ziekenfondsraad aan de ondergetekende medegedeeld.

2.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voorts zijn voor het jaar 1993 in verband met de kosten van verstrekkingen en vergoedingen, die bij de berekening van het onder 1 sub A genoemde bedrag van ƒ 12.640 miljoen buiten aanmerking zijn gebleven, middelen besteedbaar op basis van de desbetreffende kosten 1993. Deze kosten betreffen nader door de Ziekenfondsraad vast te stellen kosten van verstrekkingen en vergoedingen die met toepassing of mede met toepassing van verdragsregelingen worden gemaakt en voorts de vergoedingen van premiën, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1971, 550), en de verplichtingen aan het zogenaamde goodwillfonds. Op de ingevolge de eerste volzin besteedbare middelen komen de opbrengsten, die bij berekening van het macro-bedrag van ƒ 12.640 miljoen buiten aanmerking zijn gebleven, op basis van de desbetreffende opbrengsten 1993 in mindering. Deze opbrengsten betreffen nader door de Ziekenfondsraad vast te stellen opbrengsten ter zake van verstrekkingen en vergoedingen, die met toepassing of mede met toepasssing van verdragsregelingen worden verleend, de nominale premies die voor buiten Nederland wonende rechthebbenden op een pensioen of rente op hun uitkering worden ingehouden, en de opbrengsten van vorderingen ex artikel 22 van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1965, 653). Indien de bedoelde opbrengsten hoger zijn dan de hiervoor bedoelde kosten, wordt het verschil in mindering gebracht op de in totaal voor het jaar 1993 besteedbare middelen.

3.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Onder kosten van verstrekkingen en vergoedingen wordt in deze aanwijzing verstaan de kosten van verstrekkingen en vergoedingen onder aftrek van de door de ziekenfondsen te innen eigen bijdragen, alsmede onder aftrek van de opbrengst van verhaal van kosten van verstrekkingen en vergoedingen op derden.

Naar boven