Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen bijzondere ziektekostenverzekering 1993

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen bijzondere ziektekostenverzekering 1993

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 22 oktober 1992, SEA/19188);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348) betreffende het jaar 1993.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 2 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

 • 1. De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op de kosten die ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen in het jaar 1993 in het kader van de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten maken ten aanzien van de volgende verstrekkingen en vergoedingen: farmaceutische hulp, audiologische hulp, erfelijkheidsonderzoek, revalidatievoorzieningen en hulpmiddelen.

 • 2.

  • A. Als basis voor de in 1993 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen ter dekking van de kosten van de onder 1. genoemde verstrekkingen en vergoedingen dient een bedrag van ƒ 4.290.000.000 (hierna: macro-verstrekkingenbudget). Bij de berekening van dit bedrag is rekening gehouden met de door de uitvoeringsorganen in 1993 te innen nominale premie. Daarbij is gerekend met een nominale premie van ƒ 128,- per verzekerde van 18 jaar en ouder per jaar, en éénderde van dat bedrag voor personen jonger dan 18 jaar.

   Het in de eerste volzin genoemde bedrag is gebaseerd op een macro-verzekerdenaantal dat als volgt is bepaald. Wat betreft de ziekenfondsen is uitgegaan van de opgave op het formulier-04 over juli 1992. Wat betreft de overige uitvoeringsorganen AWBZ is uitgegaan van de door die uitvoeringsorganen verstrekte opgave met als peildatum 1 juli 1992. Deze aantallen zijn opgehoogd met de geraamde stijging van de gemiddelde stand van de bevolking in 1993 ten opzichte van 1992 in de CBS-bevolkings-prognose (midden-variant).

  • B. De budgetten van de uitvoeringsorganen worden voor alle verstrekkingen verdeeld door toepassing voor 100% van normatieve criteria. Geen enkel deel van het macro-verstrekkingenbudget wordt op andere gronden of wijze verdeeld.

   Ten aanzien van het macro-verstrekkingenbudget vindt een verdeling plaats per verzekeringsvorm op basis van door de Ziekenfondsraad geraamde aandelen per verzekeringsvorm in de betreffende verstrekkingen zoals opgenomen in het macro-verstrekkingenbudget.

   De Ziekenfondsraad bepaalt per verzekeringsvorm op grond van haar ter beschikking staande gegevens per verzekerde een normatief bedrag op basis van leeftijd en geslacht.

   Aan de uitvoeringsorganen wordt per verzekerde het normatieve bedrag uitgekeerd onder aftrek van de opbrengst van de nominale premie. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder de opbrengst van de nominale premie verstaan de opbrengst van de nominale premie, berekend op basis van de sub A genoemde nominale premiebedragen.

  • C. Op de besteedbare middelen, bedoeld sub A. vindt volledige nacalculatie plaats met betrekking tot het verschil tussen het werkelijke verzekerdenaantal in 1993 en het geraamde verzekerdenaantal dat ten grondslag heeft gelegen aan de berekening van het macro-verstrekkingenbudget. Deze nacalculatie geschiedt op basis van de normatieve bedragen per verzekerde per verzekeringsvorm (op basis van leeftijd en geslacht). Voor de toepassing van de vorige volzin worden de sub A bedoelde nominale premies op de geraamde kosten in mindering gebracht.

  • D. Vervolgens wordt er een verevening van 75% toegepast.

   Verevening wordt gedefinieerd als het verschil tussen enerzijds het budget, bepaald op basis van leeftijd en geslacht en anderzijds een verdeling waarbij verzekeraars op basis van de hun desbetreffende werkelijke, naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten, per premie-equivalent een gelijk bedrag tekort komen c.q. overhouden.

  • E. Vervolgens vindt nacalculatie plaats ter grootte van 85% van het verschil tussen enerzijds de desbetreffende werkelijke en naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten van verstrekkingen en vergoedingen 1993, ongeacht het jaar waarop ze betrekking hebben, onder aftrek van de opbrengst van de nominale premie 1993, en anderzijds het ingevolge de hierboven beschreven systematiek aangepaste bedrag van de bedoelde besteedbare middelen. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder de opbrengst van de nominale premies verstaan de opbrengst van de nominale premies, berekend op basis van de sub A genoemde nominale premiebedragen.

  • F. Nadat op basis van het sub A vastgestelde macro-verstrekkingenbudget de nacalculatie ingevolge het hierboven gestelde heeft plaatsgevonden, resteert het definitieve macro-budget aan besteedbare middelen. Dit bedrag, alsmede de wijze waarop dit tot stand is gekomen, wordt schriftelijk door de Ziekenfondsraad aan de ondergetekende medegedeeld.

 • 3. Onder kosten van verstrekkingen en vergoedingen wordt in deze aanwijzing verstaan de kosten van verstrekkingen en vergoedingen onder aftrek van de door de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen te innen eigen bijdragen, alsmede onder aftrek van de opbrengst van verhaal van kosten van verstrekkingen en vergoedingen op derden.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Naar boven