Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering (1992)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 22 oktober 1992, SEA/19187);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) betreffende het jaar 1992.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanvulling op de bijlage bij de regeling besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1992 van 14 november 1991 (Kenmerk DGVGZ/VMP/FAV-91373, Stcrt. 1991, 232).

  • 1. Het bedrag dat als basis dient voor de in 1992 ten laste van de Algemene Kas besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen in de ziekenfondsverzekering wordt vermeerderd met f 498.000.000 verband houdende met het feit dat in de financiering van 1992 aanzienlijke verrekeningen over de prébudgetperiode hebben plaatsgevonden (advies van de Ziekenfondsraad van 22 oktober 1992, SEA/19187).

  • 2. De verdeling van bovengenoemd bedrag van f 498 mln. geschiedt op basis van de verdeling van het deelbudget ziekenhuisverpleging over de ziekenfondsen.

  • 3. Ten aanzien van het op basis van bovenstaande herziene macro-verstrekkingenbudget ad. f 12.029 mln. (f 11.531 mln. + f 498 mln.) wordt aan de Ziekenfondsraad toegestaan een verevening toe te passen. Onder verevening wordt verstaan het verschil tussen enerzijds het budget waarvan f 11.531 mln is verdeeld op basis van historische kosten (80%) en normatieve criteria (20%) en f 498 mln is verdeeld op de wijze, bedoeld onder punt 2, en anderzijds een verdeling waarbij verzekeraars op basis van hun desbetreffende werkelijke naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten, per premie-equivalent een gelijk bedrag tekort komen c.q. overhouden.

    Deze verevening vindt voor 95% plaats. De verevening vindt plaats na herberekening van het normatieve deel van het budget op basis van de met ingang van 1 januari 1992 door de Ziekenfondsraad aangelegde gegevensverzameling en na de nacalculatie voor de werkelijke aantallen verzekerden.

  • 4. Vervolgens vindt nacalculatie van plaats van 75% voor alle verschillen tussen het budget voor 1992 en de feitelijke kosten, ongeacht het jaar waarop ze betrekking hebben.

  • 5. Bij de uitvoering van onderdeel 2 van de bijlage bij de ministeriële regeling besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering van 14 november 1991 (Stcrt. 1991, 232) wordt voor ‘f 11.531 miljoen’ telkens gelezen: f 12.029 miljoen. Voorts is onderdeel 3 van die bijlage met betrekking tot deze bijlage eveneens van toepassing.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

H. J. Simons

Naar boven