Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-07-2011.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 19-11-1992 t/m heden

Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 19, 22, 23, 24, 26, 28, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Stb. 1976, 469) alsmede op de artikelen 3, 5, derde lid, onderdelen b, en en f, 7 en 14 van het Besluit geldende steun volkshuisvesting (Stb. 1976, 472),

Besluit:

Artikel 1

De Regeling inzake de overdracht van premiecorporatiewoningen aan de bewoners (Stcrt. 1991, 186) wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 1993.

Artikel 2

De Regeling inzake de overdracht van woningwetwoningen aan de bewoners (Stcrt. 1991, 186) wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 1993.

Artikel 3

De Beschikking algemene bedrijfsreserve toegelaten instellingen (Stcrt. 1977, 81) wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 1993.

Artikel 4

De Beschikking belegging algemene bedrijfsreserve en fondsen toegelaten instellingen (Stcrt. 1977, 81) wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 1993.

Artikel 5

  • 1 De Beschikking leningen toegelaten instellingen (Stcrt. 1977, 81) wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 1993, behoudens het bepaalde in het tweede lid.

  • 2 Op leningen die voor 1 januari 1993 zijn verstrekt, blijft de in het eerste lid genoemde regeling van toepassing zoals zij op het tijdstip van het besluit van de gemeenteraad tot verstrekking daarvan luidde.

Artikel 6

  • 1 De Beschikking inrichting administratie toegelaten instellingen (Stcrt. 1977, 81) is met ingang van 1 januari 1993 niet meer van toepassing op toegelaten instellingen.

Artikel 7

  • 1 De Beschikking regelen exploitatie toegelaten instellingen (Stcrt. 1987, 52) is met ingang van 1 januari 1993 niet meer van toepassing op toegelaten instellingen.

Artikel 8

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

Deze regeling kan worden aangehaald als Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector.

's-Gravenhage, 9 november 1992

De

staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Naar boven