Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (medisch specialisten)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-05-1993 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake tarievenbeleid 1993 voor de medisch specialisten

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuuren de Minister van Economische Zaken,

Overwegende dat de algemene financieel-economische situatie noopt tot beheerste kostenontwikkelingen in de gezondheidszorg;

Overwegende dat de LSV, de NVZ, de VNZ, het KLOZ en de KPZ een Vijfpartijenakkoord zijn aangegaan voor de jaren 1990, 1991 en 1992 waarin is vastgelegd dat over deze jaren de totale kosten medisch specialistische hulp per jaar gelijk zullen zijn aan de kosten over 1989 en dat zowel in 1990 als in 1991 omvangrijke financiële overschrijdingen zijn vastgesteld;

Overwegende dat voor het vaststellen van de aanvaardbare totale kosten voor medisch specialistische hulp voor 1993, het aanvaardbare kostenniveau 1992 het uitgangspunt vormt;

Overwegende dat de aanvaardbaar geachte kostenontwikkelingen, zowel de trendmatige als de structurele, jaarlijks in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) tot uitdrukking worden gebracht;

Overwegende dat voor 1993 volgens de bestendige FOZ-systematiek bij het bepalen van het aanvaardbare kostenniveau rekening is gehouden met voorlopige nominale ontwikkelingen (loon- en prijsbijstellingen) en autonome ontwikkelingen;

Overwegende dat het bieden van de mogelijkheid aan zelfstandig declarerende psychiaters om hulppersoneel in dienst te hebben, in tegenstelling tot de afspraak tot forse kostenstijgingen hebben geleid;

Overwegende dat, op basis van een in het kader van het opstellen van het FOZ bestendig gebruikte systematiek, is vastgesteld dat bij ongewijzigd beleid en met inachtname van de laatst bekende cijfers wat de volume-realisatie 1991 betreft, het totaal van de in rekening te brengen tarieven voor de medisch specialistische hulp in 1993 f 369 mln meer zou bedragen dan aanvaardbaar wordt geacht;

Overwegende dat in de Wet tarieven gezondheidszorg, (Stb. 1980, 646) laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 november 1991, is vastgelegd dat richtlijnen ook kunnen zijn gericht op de afhankelijkheid tussen de hoogte van tarieven en het totaal van in enige periode in rekening gebrachte, dan wel te brengen tarieven;

Overwegende dat de verwachting niet is gewettigd dat de Landelijke Specialistenvereniging, de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars, het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars en de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen gezamenlijk tot voorstellen zullen komen voor de noodzakelijk geachte neerwaartse bijstelling van het tarief waarmee in totaal f 369 mln is gemoeid;

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 1991, 584);

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 22 oktober 1992, kenmerk HV/th/A/92/071), vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 1992);

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 27 oktober 1992, kenmerk VMP/O-922852);

Besluiten:

  • 1 Aan het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg wordt de in de bijlage bij dit besluit neergelegde aanwijzing als bedoeld in artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 1991, 584) gegeven, betrekking hebbend op de medische specialisten.

  • 2 Dit besluit met bijbehorende bijlage wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Aanwijzing op grond van artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg

De werkingssfeer van deze aanwijzing strekt zich uit tot de in artikel 1, onder B, onder nummer 5 van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1991, 732) als orgaan voor gezondheidszorg aangewezen personen (medisch specialisten), en de tot de in artikel 1, onder A, onder nummer 32 van genoemd besluit aangewezen instellingen, in het kader waarvan gezondheidszorgprestaties worden geleverd door medisch specialisten en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak daarop zijn gericht, alsmede tot de in artikel 2, onder B genoemde organen.

  • 1. Voor de medische specialisten in de particuliere praktijk is het aanvaardbaar kostenniveau van het totaal van de in rekening te brengen tarieven over het jaar 1992 maximaal 1043 mln (exclusief loon- en prijsbijstellingen). Dit bedrag is vastgesteld op basis van de bestendig gebruikte systematiek bij het opstellen van het Financieel Overzicht Zorg (FOZ). Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1991, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven voor de medisch specialistische hulp in de particuliere praktijk in 1993 f 151 mln meer bedragen dan het hierboven genoemde aanvaardbare niveau ad f 1043 mln. Daarom dienen zodanige richtlijnen te worden vastgesteld dat neerwaartse aanpassing van betrokken tarieven de genoemde 151 mln bewerkstelligt.

  • 2. Voor de medische specialisten in de ziekenfondspraktijk is het aanvaardbaar kostenniveau van het totaal van de in rekening te brengen tarieven over het jaar 1993 maximaal f 942 mln (exclusief loon- en prijsbijstellingen). Dit bedrag voor 1993 is vastgesteld op basis van de bestendig gebruikte systematiek bij het opstellen van het FOZ. Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1991, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven voor de specialistische hulp in de ziekenfondspraktijk in 1993 f 158 mln meer bedragen dan het hierboven genoemde aanvaardbare niveau ad f 942 mln. Daarom dienen zodanige richtlijnen te worden vastgesteld dat neerwaartse aanpassing van betrokken tarieven de genoemde 158 mln bewerkstelligt.

  • 3. Voor de medische specialisten in de AWBZ-praktijk (zelfstandig declarerende psychiaters) is het aanvaardbaar kostenniveau van het totaal van de in rekening te brengen tarieven over het jaar 1993 maximaal f 78 mln (exclusief loon- en prijsbijstellingen). Dit bedrag voor 1993 is vastgesteld op basis van de bestendig gebruikte systematiek bij het opstellen van het FOZ. Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1991, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven voor de specialistische hulp in de AWBZ-praktijk in 1993 f 60 mln meer bedragen dan het hierboven genoemde aanvaardbare niveau ad f 78 mln. Daarom dienen zodanige richtlijnen te worden vastgesteld dat neerwaartse aanpassing van betrokken tarieven de genoemde 60 mln bewerkstelligt.

    In de bedoelde richtlijnen dient op basis van artikel 14 lid 1, wtg opgenomen te worden dat het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg de betreffende tarieven ambtshalve vaststelt. Bij deze vaststelling dient vermeden te worden dat het tarief te vaak wijziging ondergaat.

    Tenzij betrokken partijen anders voorstellen en het COTG daartoe besluit, neemt het COTG een generieke tariefmaatregelen. De afzonderlijke richtlijnen maken geen onderscheid naar specialisme tenzij partijen voorstellen terzake aan het COTG doen en het COTG daartoe besluit.

Naar boven