Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (apothekers en apotheekhoudende huisartsen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 01-05-1993 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake tarievenbeleid 1993 voor de personen en instellingen die farmaceutische hulp leveren zoals bedoeld in artikel 7 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering (apothekers en apotheekhoudende huisartsen)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Economische Zaken,

Overwegende dat de algemene financieel-economische situatie noopt tot beheerste kostenontwikkelingen in de gezondheidszorg;

Overwegende dat de aanvaardbaar geachte kostenontwikkelingen, zowel de trendmatige als de structurele, jaarlijks in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) tot uitdrukking worden gebracht;

Overwegende dat voor 1993 volgens de bestendige FOZ-systematiek bij het bepalen van het aanvaardbare kostenniveau rekening is gehouden met voorlopige nominale ontwikkelingen (loon- en prijsbijstellingen) en autonome ontwikkelingen;

Overwegende dat het aantal receptregels als rekennorm voor het bepalen van het richtige tarief voor de vergoeding van het inkomens- en kostenbestanddeel aan de apotheekhoudende substantieel afwijkt van de realiteit;

Overwegende dat het huidige aantal receptregels als rekennorm voor het bepalen van het richtige tarief gemiddeld een aanzienlijke overcompensatie biedt ten opzichte van de normatieve inkomens- en kostenbestanddelen en een overschrijding van het aanvaardbaar geachte kostenniveau voor zover het betreft het totaal van de vergoedingen aan de apothekers en apotheekhoudende huisartsen;

Overwegende dat de verwachting niet is gewettigd dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie, de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars, het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars en de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren gezamenlijk tot voorstellen zullen komen ter aanpassing van het aantal receptregels en het aldus voorkomen van een onaanvaardbaar geachte overschrijding van de totale kosten voor zover het betreft het totaal van de vergoedingen aan de apothekers en apotheekhoudende huisartsen;

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, (Stb. 1980, 646) laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 november 1991.

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 22 oktober 1992, kenmerk HV/th/A/92/072), vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 1992);

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal (brief van 27 oktober 1992, kenmerk VMP/O-9228952);

Besluiten:

  • 1 Aan het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg wordt de in de bijlage bij dit besluit neergelegde aanwijzing als bedoeld in artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 1991, 584) gegeven, betrekking hebbend op de personen en instellingen die farmaceutische hulp leveren (apothekers en apotheekhoudende huisartsen).

  • 2 Dit besluit met bijbehorende bijlage wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

.

Aanwijzing op grond van artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg De werkingssfeer van deze aanwijzing strekt zich uit tot de in artikel 2, onder a, van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732) genoemde organen voor gezondheidszorg (apothekers en apotheekhoudende huisartsen).

In de richtlijn inzake de rekennormpraktijk in de receptregelvergoeding dient in de berekening van de maximumtarieven, per 01-01-1993 het aantal receptregels te worden gesteld op 66.200.

In bedoelde richtlijn dient op basis van artikel 14 lid 1 wtg opgenomen te worden dat het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg de betreffende tarieven ambtshalve vaststelt. Bij deze vaststelling dient vermeden te worden dat het tarief te vaak wijziging ondergaat.

Naar boven