Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (kruisorganisaties)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-05-1993 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 wtg inzake het tarieven-/budgetbeleid 1993 voor de kruisorganisaties

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Economische Zaken,

Overwegende dat de algemene financieel-economische situatie noopt tot beheersing van de kostenontwikkelingen in de gezondheidszorg;

Overwegende dat de aanvaardbaar geachte kostenontwikkelingen, zowel de trendmatige als de structurele, jaarlijks in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) tot uitdrukking worden gebracht;

Overwegende dat in het kader van de integratie van kruiswerk en gezinsverzorging, gelet op het Heroverwegingsrapport ‘Van samengaan naar Samenwerken’, besparingen op de overheadkosten mogelijk zijn van tenminste f 150 miljoen op jaarbasis;

Overwegende dat het kabinet, daarbij gesteund door het parlement, heeft besloten in het kader van de Tussenbalans hiervan f 100 miljoen te bezuinigen;

Overwegende dat bedoelde bezuiniging van f 100 miljoen in drie jaar dient te worden gerealiseerd, voor 1993, het 2e jaar, is dit f 30 mln;

Overwegende dat de onderhavige aanwijzing uitsluitend betrekking kan hebben op kruisorganisaties, welke naar rato van de totale kosten behoren bij te dragen aan de taakstelling;

Gelet op artikel 14 van de wet tarieven gezondheidszorg, (Stb. 1980, 646) laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 november 1991;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 22 oktober 1992, kenmerk vdP/mvd/A/92/070 vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 1992);

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 27 oktober 1992, kenmerk VMP/O-922582);

Besluiten:

  • 1 Aan het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg wordt de in de bijlage bij dit besluit neergelegde aanwijzing als bedoeld in artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 1991, 584) gegeven betrekking hebbend op de kruisorganisaties.

  • 2 Dit besluit met bijbehorende bijlage wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Aanwijzing op grond van artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg

De werkingssfeer van deze aanwijzing strekt zich uit tot de in artikel 1, onder A, onder nummer 20 van het Besluit werkingssfeer van de Wet tarieven gezondheidszorg 1992, als orgaan voor gezondheidszorg aangewezen instellingen (kruisorganisaties).

  • 1 Het stelsel van budgettering, inclusief de bestaande aanpassingsmechanismen, wordt gehandhaafd en verder ontwikkeld.

  • 2 Op de aanvaardbare kosten wordt een zodanige korting toegepast, dat in 1993 ten opzichte van de aanvaardbare kosten van het jaar 1992 in totaal een verlaging met f 10 miljoen wordt gerealiseerd.

  • 3 In de richtlijn ter uitvoering van onderhavige aanwijzing dient te worden opgenomen dat het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg ter uitvoering van deze aanwijzing op basis van artikel 14 lid I, wtg de betreffende tarieven ambtshalve vaststelt.

Naar boven