Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 23-11-1992 t/m 27-08-2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348);

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 25 juni 1992, BU/10741/92 en 22 oktober 1992, BU/18064/92);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1992.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking op de dag van plaatsing en werkt terug tot 1 januari 1992. Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Namens deze,
De

Directeur Verzekeringen, Marktordening en Prijsvorming

,

S.G. Rijpma

Bijlage

[Vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken ter uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Uitgangspunt voor de in 1992 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen die het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1991 voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 905,4 mln. Het bedrag kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 636,6 mln. (70.3%) en een materieel deel ad f 268,8 mln. (29,7%).

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

In verband met huur- en huisvestingskosten van de ziekenfondsen wordt het bedrag van de beheerskosten verhoogd met f 1,5 mln.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

In verband met de wijziging in de verstrekkingen ziekenfondsverzekering en AWBZ per 1 januari 1992 worden, omdat de desbetreffende uitvoeringskosten bij de ziektekostenverzekeraars en de uitvoerende organen tot die datum niet bij de vaststelling van de beheerskosten zijn betrokken, de beheerskosten netto verhoogd met f 55,7 mln. Hiervan is f 39,2 mln. arbeidsvoorwaardendeel en f 16,5 mln. materieel deel.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor de invoering van de nominale premie in de AWBZ wordt een bedrag van f 21,5 mln. beschikbaar gesteld. Hiervan is f 6,1 mln. structureel (arbeidsvoorwaardendeel f 4,3 mln., materieel deel f 1,8 mln.) en f 15,4 mln. incidenteel.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor de kosten van het betalingsverkeer wordt een bedrag van f 14,6 mln. beschikbaar gesteld. Van het bedrag van f 14,6 mln. is f 10,2 mln. het arbeidsvoorwaardendeel en f 4,4 mln, het materiële deel.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor de extra kosten in verband met werkzaamheden van het Centraal Administratie Kantoor AWBZ (CAK) wordt het macro-budget verhoogd met f 1 mln. (incidenteel).

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

Eenmalig wordt voor loonkostenontwikkeling in 1992 0,46% over het arbeidsvoorwaardendeel beschikbaar gesteld, te weten f 3,2 mln.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1992 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 636,6 mln. verhoogd met f 80,3 mln., te weten;

  • a. f 39,2 mln. als gevolg van de onder punt 3 genoemde overheveling van verstrekkingen naar de AWBZ.

  • b. f 4,3 mln. in verband met onder 4 genoemde invoering van een nominale premie in de AWBZ.

  • c. f 10,2 mln. voor de in de onder 5 genoemde kosten van het betalingsverkeer.

  • d. f 26,6 mln. als gevolg van de loonkostenontwikkeling van 3,86% bij de uitvoeringsorganen.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1992 wordt het materiële deel van f 268,8 mln. verhoogd met f 33,4 mln., te weten:

  • a. f 1,5 mln. in verband met de onder 2 vermelde huisvestingskosten.

  • b. f 16,5 mln. als gevolg van de onder punt 3 genoemde overheveling van verstrekkingen naar de AWBZ.

  • c. f 1,8 mln. in verband met onder 4 genoemde invoering van een nominale premie in de AWBZ.

  • d. f 4,4 mln. voor de in de onder 5 genoemde kosten van het betalingsverkeer.

  • e. f 9,2 mln. als gevolg van de prijsstijging van 3,14%.

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

Gelet op de punten 1 tot en met 9 is het totale bedrag van de definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1992 f 1038,7 mln. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 716,9 mln. (f 636,6 mln. + f 80,3 mln), het materiële deel bedraagt f 302,2 mln. (f 268,8 mln. + f 33,4 mln.). Voorts is incidenteel toegevoegd een bedrag van f 15,4 miljoen voor de invoering van de nominale premie in de AWBZ f 1 mln. voor de extra werkzaamheden van het CAK en f 3,2 mln. voor incidentele loonontwikkeling.

Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten ter uitvoering van de AWBZ.

Terug naar begin van de pagina