Instelling taakgroep bevordering vreemde-talenonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 18-12-1992 t/m 30-12-2004

Instelling taakgroep bevordering vreemde-talenonderwijs

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Mede namens de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken,

Overwegende, dat het stimuleren en coördineren van de verschillende activiteiten ten behoeve van het vreemde-talenonderwijs een verantwoordelijkheid van de overheid is;

Besluit:

Artikel 1. Instelling taakgroep

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Er is een taakgroep ter bevordering van het vreemde-talenonderwijs, verder te noemen: de taakgroep.

Artikel 2. Voorzitter, leden, waarnemers

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In de taakgroep hebben zitting:

als lid en voorzitter:

prof. dr. T. J. M. van Els te Molenhoek;

als leden:
 • drs. C. van Cauwenberghe te Sevenum,

 • drs. A. Kraaijeveld te Haarlem,

 • drs. R. S. H. Mees te Zeist, plaatsvervangend voorzitter,

 • P. M. Pieters te Haarlem,

 • dr. C. Schouten-van Parreren te Amstelveen,

 • K. Zwaga te Broek op Langendijk;

als secretaris:

drs. D. Tuin te Boekelo;

als waarnemers:
 • W. J. Merkies te Utrecht,

 • drs. W. Weising te Bunde.

Artikel 3. Werkzaamheden

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De werkzaamheden van de taakgroep bestaan uit:

  • a. activiteiten initiëren en coördineren die uitvoering geven aan het nationaal actieprogramma moderne vreemde talen Horizon Taal (verder te noemen: het actieprogramma);

  • b. scholen, instellingen van hoger onderwijs, verzorgingsinstellingen, particuliere opleidingsinstellingen en het bedrijfsleven stimuleren tot activiteiten in het kader van het actieprogramma;

  • c. de vorenbedoelde activiteiten op elkaar afstemmen en evalueren, alsmede de voortgang ervan bewaken;

  • d. informatie verstrekken en algemene voorlichting verzorgen in het kader van het actieprogramma dan wel andere instellingen daartoe stimuleren.

 • 2 Bij de vervulling van deze werkzaamheden neemt de taakgroep het actieprogramma, de beleidsreactie daarop en de wettelijke voorschriften ter zake als richtsnoer.

Artikel 4. Resonansgroep

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De taakgroep kan een resonansgroep instellen.

Artikel 5. Activiteitenplan en begroting

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De taakgroep zendt jaarlijks een activiteitenplan alsmede een begroting ter goedkeuring aan de ministers van buitenlandse zaken, economische zaken en onderwijs en wetenschappen.

 • 2 De uitgaven van de taakgroep blijven binnen de goedgekeurde begroting.

Artikel 6. Verslag, rekening en verantwoording

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Aan het eind van elk begrotingsjaar brengt de taakgroep verslag uit van haar activiteiten en legt uiterlijk vijf maanden na afloop van het begrotingsjaar aan de in artikel 5 genoemde ministers rekening en verantwoording af van de ter zake gedane uitgaven.

Artikel 7. Secretariaat

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In het secretariaat van de taakgroep wordt voorzien door het Instituut voor Leerplanontwikkeling te Enschede.

Artikel 8. Archief

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het beheer van het secretariaatsarchief van de taakgroep geschiedt door de secretaris met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182).

 • 2 Het secretariaatsarchief wordt na beëindiging van de werkzaamheden van de taakgroep overgedragen aan de onderafdeling Centrale Archiefbewaarplaats (AZ/RA/CAB) van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 9. Duur

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De taakgroep wordt ingesteld voor een periode van drie jaren, te rekenen vanaf 1 januari 1992.

Artikel 10. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin zij is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

De

Minister

van Onderwijs en Wetenschappen,
namens deze,

L. S. J. Henkens

,

directeur voortgezet onderwijs

.
Naar boven