Instelling en benoeming Commissie Huurders-Verhuurders

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Instelling en benoeming Commissie Huurders-Verhuurders

De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende, dat het naast een vergroting van de zelfstandigheid van sociale verhuurders gewenst is de positie van huurders en hun organisaties nader te ordenen,

dat daarom een herbezinning op de samenwerking en omgang tussen huurders en verhuurders in gelijkwaardigheid met inachtneming van elkaars verantwoordelijkheden nodig is;

Besluit:

 • I in te stellen een Commissie Huurders-Verhuurders;

 • II de taak van de onder I genoemde commissie als volgt vaste te stellen:

  het doen van aanbevelingen met betrekking tot:

  • a. het benoemen van kwesties van gezamenlijk belang;

  • b. de wijze waarop partijen kwesties van gezamenlijk belang en conflicten dienaangaande bespreken, vastleggen of regelen;

  • c. de juridische verankering van het onder a en b genoemde alsmede de mogelijkheden voor het vereenvoudigen van bestaande (rijks)regelgeving met betrekking tot huurders en verhuurders;

 • III de Commissie Huurders-Verhuurders te verzoeken bij haar aanbevelingen te betrekken:

  • a. een onderscheid naar het niveau waarop de kwesties worden besproken, vastgelegd of geregeld, te weten: 1. het landelijke niveau, 2. het regionale niveau, 3, het lokale niveau, 4, het niveau van de verhuurder, 5. het niveau van een groep van bewoners, 6. het niveau van de individuele huurder; en daarbij aan te geven het organisatorische niveau van de deelnemende partijen, alsmede de daarbij te veronderstellen representativiteit van die partijen;

  • b. een onderscheid naar aard van de samenwerking te weten: 1. gezamenlijke bepaling, 2. initiërende bevoegdheden voor huurders en hun organisaties, 3. adviserende bevoegdheden voor huurders en hun organisaties, 4. het recht van huurders en hun organisaties om te worden gehoord 5. het recht van huurders en hun organisaties om te worden geïnformeerd;

  • c. de wijze waarop geschillen terzake kunnen worden geregeld;

  • d. een duiding van de kosten voor partijen voortvloeiend uit de beoogde samenwerking, alsmede de dekking van die kosten;

  • e. en voorts bij haar aanbevelingen te betrekken de belangen van individuele verhuurders als producent en risicodrager, alsmede de belangen van individuele huurders in relatie tot de bindendheid van afspraken tussen organisaties van huurders en verhuurders;

 • IV de Commissie Huurders-Verhuurders op te dragen hem voor 1 april 1993 te rapporteren;

 • V in de Commissie Huurders-Verhuurders te benoemen:

  tot voorzitter, tevens lid:

  mr. L. H. Kokhuis, Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting;

  tot leden:
  • drs. I. Broos-Jennekens, Hoofd Dienst Ontwikkeling en Onderzoek van NCIV koepel voor woningcorporaties;

  • A. Duivestijn, Voorzitter van de Nederlandse Woonbond;

  • drs. D. Hamersma, Sectordirecteur beleidsontwikkeling en voorlichting van de Nationale Woningraad;

  • mr. W. D. van Leeuwen, Directeur beleidsontwikkeling, belangenhartiging en verenigingszaken van NCIV koepel voor woningcorporaties;

  • M. G. M. Rottier, Directeur van de Nederlandse Woonbond;

  • drs. M. J. van Rijn, Directeur Huurwoningen en Eigen Woningbezit bij het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting;

  • drs. P. W. A. Veld, Directeur Bewonerszaken en Individuele Huursubsidie bij het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting;

  • N. van Velzen, Directeur Nationale Woningraad.

  tot secretaris:

  drs. A. H. J. Moerkamp, Plaatsvervangend directeur Huurwoningen en Eigen woningbezit bij het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting;

 • VI deze beschikking in de Nederlandse Staatscourant te plaatsen en in afschrift toe te zenden aan de Minister van Financiën, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie, aan de Voorzitter, de leden en de secretaris van de Commissie Huurders en Verhuurders en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 4 november 1992

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Naar boven